kb201907

Kringblad zomer 2019

Dat het christelijke geloof in de Middeleeuwen veel heeft bijgedragen aan de intellectuele en culturele ontwikkeling van Europa, wordt slechts door weinigen ontkend. De uitdaging om de dialoog aan te gaan met de wereld van de wtenschap en de verlossende waarheden van ons geloof uit te drukken in de begrippenkaders van deze tijd, geldt echter ook voor nu.

Paus Johannes Paulus II wijdde de encycliek Fides et ratio aan dit onderwerp. Het thema van de redelijkheid van ons geloof vormt als het ware een rode draad doorheen het hele oeuvre van paus Benedictus XVI, die met de encycliek Caritas in veritate de aandacht gevestigd heeft op het gegeven, dat de Waarheid niet enkel met het verstand onderzocht en geleerd moet worden, maar ook benaderd met het hart en beleefd in concrete daden van naastenliefde. Tot de wereld van de klimaatstudies wordt door de huidige paus Franciscus toenadering gezocht.

De bijdragen in dit Kringblad zijn ook aan het thema van de dialoog tussen geloof en wetenschap gewijd. Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom en bisschop-referent voor de jongeren, houdt niet op te beklemtonen – met name ook in zijn contacten met de jeugd – dat ons geloof niet irrationeel is maar integendeel een redelijke verankering heeft. Hij baseert zich daarbij vooral op apologeten uit de 20e eeuw, zoals C.S. Lewis. Mevrouw Elena Van Gelderen-Cojocaru getuigt hoe zij, als wetenschapster, haar geloof beleeft. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond en docent wetenschapsfilosofie aan het seminarie, belicht het onderwerp vanuit zijn specifieke, filosofische achtergrond. De bijdrage van Matthé Uijttewaal vormt daarbij het pendant vanuit het perspectief van een natuurlijkundige.

Met een thema als de dialoog tussen geloof en wetenschap biedt dit nummer het Kringblad u uitdagende lectuur voor de warme zomermaanden. Wie zich verder wil verdiepen, verwijzen we graag naar de pagina’s van Betsaida. Veel leesplezier toegewenst!

F. De Rycke
Rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Lees hem online

Download

Veel leesplezier met deze editie van het Kringblad!

Mgr. Hurkmans

Proficiat voor Mgr. Hurkmans

Mgr. Antoon Hurkmans is geboren op 3 augustus 1944 te Someren en daarom viert hij op zaterdag 3 augustus 2019 zijn 75e verjaardag. Mgr. Hurkmans was bisschop van ’s-Hertogenbosch van 1998 t/m 2015. In 2016 werd hij benoemd tot rector van de Friezenkerk in Rome.

Voordat hij bisschop werd van ’s-Hertogenbosch, stelde Mgr. Ter Schure hem aan als eerste rector van het Sint-Janscentrum. Toen hij in 1998 tot bisschop werd gewijd, volgde drs. Jeroen Miltenburg hem op en in 2009 nam de huidige rector Filip De Rycke het stokje vervolgens van hem over.

Curriculum Vitae

3 augustus 1944 geboren te Someren
13 oktober 1979 diakenwijding
22 december 1979 priesterwijding door Mgr. Bluysen
1987 aanstelling als rector van het Sint-Janscentrum
29 augustus 1998 bisschopswijding door Mgr. Ter Schure
6 november 2016 aanstelling als rector van de Friezenkerk te Rome

Proficiat

De seminariegemeenschap wenst de bisschop van harte proficiat met zijn verjaardag!
De bisschop viert zijn verjaardag in besloten kring.

glasinlood

Priesterdag

Zondag 7 juli – Feest van O.L.Vrouw van Den Bosch

vrijdag, 21 juni 2019

foto: Wim Koopman

Op zondag 7 juli vindt bij gelegenheid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch de jaarlijkse priesterdag plaats. De abt van de Benedictijnerabdij St. Benedictusberg in Vaals, dom A. Lenglet OSB, is gastspreker.

Er is gelegenheid zijn bij te praten met de bisschop, in de Sint-Janskathedraal vieren we de Vespers en we sluiten de dag af met een feestelijke maaltijd.

Programma

13.30 uur – ontvangst met koffie in het Sint-Janscentrum
14.00 uur – inleiding + gesprek Abt A. Lenglet OSB
15.30 uur – pauze (koffie)
16.00 uur – bijpraten met de bisschop
17.00 uur – Vespers in de St Jan
17.30 uur – feestelijke maaltijd (Sint-Janscentrum)

IMG_0719_raw

Kardinaal Sarah op bezoek

Op uit­no­di­ging van Kerk in Nood – ACN Nederland was kardinaal Robert Sarah een paar dagen in Nederland. Op zaterdag 8 juni kwamen zo’n 400 mensen naar de ontmoetingsdag die begon met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.

In het Sint-Janscentrum konden de deelnemers vervolgens de lunch gebruiken maar voor de voordracht werd vanwege de grote belangstelling uitgeweken naar het Theater aan de Parade.

Na de lunch was er nog een ontmoeting tussen de kardinaal en Mgr. Mutsaerts en rector De Rycke. Fotograaf Wim Koopman was erbij om het te vereeuwigen.

20190604_religieuzen-xl

“Religieus leven gaat door”

“Religieus leven houdt niet op te bestaan. Bondgenoten nemen het charisma over. Zij zijn de nieuwe religieuzen van deze tijd.” Dat betoogde broeder Bernardus Peeters ocso vorige week in het Bossche Sint-Janscentrum op de tweede bijeenkomst van religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

De abt van Abdij Koningshoeven illustreerde zijn opvatting met een lied van de onlangs overleden zangeres Kinga Bán, waarin ze zong dat de naderende dood niet het einde was. Kinga Bán was ongeneeslijk ziek en geloofde dat er geen einde zou komen aan de liefde die in haar leefde.

Blikveld

Broeder Bernardus Peeters riep de religieuzen op open te blijven staan voor datgene wat er zich buiten hun blikveld afspeelt en de dialoog aan te gaan. Het religieuze leven gaat door, met bondgenoten die ten dienste staan van de lokale kerk.

De bijeenkomst onder de titel ‘Het verhaal gaat door…!’ was een vervolg op de eerste ontmoeting van religieuzen die in oktober 2018 plaatsvond op uitnodiging van broeder Hans van Bemmel ofm, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Na die bijeenkomst uitten velen de wens om als religieuzen vaker samen te komen. Dat resulteerde op 27 mei in ’s-Hertogenbosch in een tweede ontmoeting van religieuzen en hun bondgenoten.

Ruimte

Na een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal, gecelebreerd door Mgr. Gerard de Korte, kwamen de deelnemers samen in het Sint-Janscentrum. Dagvoorzitter br. Hans van Bemmel heette de ruim 120 deelnemers welkom. Broeder Bernardus wist de aanwezigen vervolgens een uur lang te boeien met zijn verhaal over ‘Gij die mij ruimte geeft’: over de innerlijke ruimte en de publieke ruimte waartussen een gezonde balans gevonden moet worden hetgeen niet altijd even gemakkelijk is. Het is de ruimte van het religieuze leven, die in verschillende vormen tot uitdrukking is gebracht in de loop van de geschiedenis.

In deze 21ste eeuw verdwijnt het religieuze leven in ons bisdom uit de publieke ruimte. Daar staat tegenover dat er op verschillende plaatsen vitale vormen terugkomen zoals bijvoorbeeld het San Damiano stadsklooster in ’s-Hertogenbosch en de oprichting van internationale communiteiten bij de Spiritijnen.

Missionair

Mgr. De Korte reageerde op de lezing van broeder Bernardus. Ook hij betoonde zich overtuigd dat het religieuze leven doorgaat: “In kleinere groepen weliswaar, maar we moeten missionair blijven zoals ook de oproep van paus Franciscus luidt. Met nieuw elan de boodschap van Jezus Christus uitdragen.”

 

(tekst en foto overgenomen van www.bisdomdenbosch.nl)

IMG_7939_raw

Feestelijke jubileumviering Cor Mennen

Gouden priesterfeest!

Kanunnik en emeritus pastoor Cor Mennen vierde op Hemelvaartsdag zijn 50-jarig priester­jubileum in de Kathedrale Basiliek van Johannes Evangelist te ’s-Hertogenbosch. Na de viering werd de jubilaris nog verrast met een vaandelgroet van het St. Ambrosiusgilde uit Loon op Zand.

Naast hoofdcelebrant mennen waren er vele concelebranten waaronder plebaan Vincent Blom, pastoor Eric Seidel, pastoor Frank As, pastoor Harm Schilder, kanselier Bart Putter en kapelaan Brian van de Mortel, assisteerde diaken Edwin Veldman en was Mgr. Rob Mutsaerts tegenwoordig.

Na de viering was er een drukbezochte receptie in het Sint-Janscentrum waar de koffie en worstenbroodjes zich goed lieten smaken.

(fotoserie: Wim Koopman)

20190527_religieuzen-xl

Bijeenkomst religieuzen Bisdom Den Bosch

Maandag 27 mei – 10.30 uur

Religieuzen, betrokken leken en vertegenwoordigers van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn vorig jaar oktober in de Abdij van Berne voor de eerste maal bij elkaar ge­komen om samen na te denken over wat zij in de toe­komst voor elkaar kunnen betekenen.

Het thema van de dag was ‘Het verhaal gaat door…!’. Deze bijeenkomst krijgt nu een vervolg. Op maandag 27 mei komen in ’s-Hertogenbosch religieuzen, betrokken leken en vertegenwoordigers van het bisdom opnieuw bij elkaar om het verhaal door te geven.

Ook voor deze tweede bijeenkomst is het thema ‘Het verhaal gaat door …!’. De aandacht gaat nu uit naar de ruimte die religieuzen krijgen, geïnspireerd door enkele woorden uit Psalm 4, Gij die mij ruimte geeft. Wat is de ruimte van het religieuze leven? Is er een plaats voor religieuzen? En wat specifieker: Wat is onze plaats in de Kerk in ons bisdom? Wat betekent het om religieus te zijn, met een eigen charisma? En wat betekent dat voor geassocieerd leven?

Dom Bernardus Peeters ocso, abt van Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, verzorgt een inleiding over dit thema. In de middag volgen discussies.

Programma

10.00 uur – Eucharistieviering
11.30 uur – Inleiding door Dom Bernardus Peeters
14.00 uur – Gesprekken in kleinere groepen

De dag wordt geopend met een eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint-Janskathedraal waarin de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, hoofcelebrant is. Het vervolg van de dag wordt gehouden in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 in ’s-Hertogenbosch en is bedoeld voor leden van religieuze gemeenschappen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en hun bondgenoten.

Aanmelden

Aanmelden bij Hans van Bemmel, roepingenwerving@hotmail.com

IMG_0911_raw

Gouden priesterfeest Mgr. Schröder

Op zondag 14 april vierde monseigneur Schröder dat hij 50 jaar geleden door mgr. Bluyssen tot priester werd gewijd met een plechtige Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.

Mgr. Schröder studeerde toen geschiedenis en pedagogiek aan de Universiteit van Straatsburg. Als priester was hij actief als docent en moderator in het middelbaar onderwijs. Vervolgens werd hij ook docent aan de catechetistenopleiding van bisdom Roermond. Onder Mgr. Ter Schure werd Schröder vicaris-generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Aan het Sint-Janscentrum werd hij de vaste docent kerkgeschiedenis en daarna, onder mgr. Hurkmans, ook spirituaal.

Mgr. Schröder heeft een grote invloed uitgeoefend op verschillende generaties priesters. We danken God voor het vele goeds dat Hij doorheen het leven van deze priester bewerkt heeft en we bidden om een goede gezondheid en een verder zegenrijk apostolaat voor Mgr. Schröder.

(fotoserie: Wim Koopman)

20190417_roepingenzondag-xl

Bid tot de Herder

Zondag 12 mei – Roepingenzondag

“Bid tot de Herder” – dat is het thema van ‘Roepingen­zondag’ die op zondag 12 mei 2019 zal worden gevierd. Om hier speciaal de aan­dacht op te vestigen zijn diverse materialen be­schik­baar. Deze zijn eenvoudig van deze website te downloaden.

Het betreft een poster, een prentje en een prachtig en kleurrijk gebedenboekje. Boven­dien is het logo in zowel RGB (tbv het web) als CMYK (tbv drukwerk) be­schik­baar. Met deze materialen kunnen parochies optimaal de aandacht vestigen op de mogelijkheden voor roepingen in ons bisdom: het priester­schap, het permanent diakenambt, het religieuze leven en de catechist.

Downloadlinks

 

06

Enthousiast Power of Fire!

De vormelingen nemen zaterdag 30 maart tijdens vormelingendag Power of Fire! deel aan allerlei interessante workshops: vragen stellen aan een broeder en zuster, over de streep, een speurtocht door de kathedraal en creatief bezig zijn. De kinderen gaan met een goede bagage straks weer naar huis ter voorbereiding op hun vormsel.

(foto’s: Bisdom ’s-Hertogenbosch)

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch