20181024_convenant

Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut

Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Punt, zet zijn handtekening onder een con­ve­nant tussen de bis­dom­men van ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het Bisdom ’s-Hertogenbosch al hetzelfde.

Het convenant regelt de samenwerking van de bis­dom­men rond het Sint-Bonifatiusinstituut. Vanaf begin van het studiejaar 2017 – 2018 is er van dat instituut een locatie geopend in Den Bosch. Al vanaf 1999 verzorgt het Bonifatiusinstituut een theologieopleiding voor diakens, catechisten en leken voor het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Vanaf 2009 is het aan deze opleiding ook mo­ge­lijk om een baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen te halen door de verbinding van het instituut met de Pauselijke Univeristeit van Lateranen en de erkenning door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding.

De locatie in Den Bosch is begonnen met 18 studenten. Het convenant, dat nu is gesloten, geldt voor drie jaar. In die periode is het de bedoeling de samenwerking verder vorm te geven en de resultaten te evalueren.

Meer informatie

20181001_arsacal

Inspirerende liturgische vormingsdag

Mgr. Jan Hendriks was maandag 1 oktober de hoofdspreker van een liturgische vormingsdag over de plaats van Maria in ons geloof. Op zijn website Arsacal.nl heeft hij een verslag geplaatst die we hier graag overnemen.

Maria’s plaats in ons geloof

Maandag­middag 1 oktober was ik in het Sint-Jans­cen­trum in ’s Her­to­gen­bosch voor een vormingsdag over Maria, waar ik een lezing en een workshop heb gehouden. Het was een mooie dag met een goede opkomst en het was leuk om naast vrijwilligers en permanent diakens, priesters te ontmoeten, die ik kende van hun seminarietijd en die ik vele jaren niet had gezien.

Mijn aanwezigheid in Den Bosch was ook een teken van verbondenheid. Het vormings­cen­trum van het bisdom dat de dag had georga­ni­seerd, heeft dit jaar het initiatief genomen om in het kader van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut een eerste studie- en vormingsjaar te starten. Zeventien mensen zijn daar met de studie begonnen, die dus deel uitmaakt van het met de pauselijke Lateraanse uni­ver­si­teit verbonden Sint Bo­ni­fa­tius-instituut. Ook in de Tiltenberg is een dergelijk aantal deelnemers in het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut gestart.

In de lezing heb ik gesproken over Maria op de bruiloft van Kana. Daar komt Maria naar voren als nieuwe Eva, die actief meewerkt met het verlossingswerk van haar Zoon, en ook als dochter Sion, beeld van Israel en van de Kerk. Het zijn precies die twee zijden die de kern van de Mariaverering uitmaken: Maria eren wij als degene die op uitzonderlijke wijze heeft meegewerkt aan Gods heilsplan, als degene ook die voor ons ten beste spreekt en zij is ons voorbeeld, de eerste gelovige.

In de workshop heb ik daarna stil gestaan bij de plaats van Maria in de heilige Schrift, zeker niet uitputtend, daar was de tijd te beperkt voor, maar wel zo dat ik op de verschillende bijbelse teksten even heb kunnen ingaan, ook op de oud-testamentische teksten die als een voorafbeelding van de maagd Maria worden gezien met beelden – gouden huis, ark van het verbond, ivoren toren, koningin… – die we onder meer tegen komen in de Litanie van Maria.

Bisschoppelijk gedelegeerde pastoor Vincent Blom sprak over het Mariamissaal; de Limburgse vicaris Ed Smeets stond bij de bedevaarten en de Maria-antifonen stil, pastoor Dieter Hedebouw vertelde over de kracht van het Marialof en medewerker van de commissie kerkelijke kunst Freek van Genugten ging in op Maria in de kunst. Mgr. Gerard de Korte vierde daarna met de deelnemers de Vespers ter ere van Maria.

En mooi initiatief deze dag die qua opzet – denk ik – goed aan de verwachtingen van de deelnemers beantwoordde.

(bron: www.arsacal.nl)

04

Nieuwe opleidingen begonnen

Met veel enthousiasme en een mooie opkomst zijn de nieuwe theologische opleidingen aan het Sint-Janscentrum van start gegaan.

De aftrap werd gegeven door mgr. van den Hout, die een eerste deel van een reeks colleges over het boek Genesis kwam geven. Andere docenten kwamen vervolgens voor lessen over het Johannesevangelie en voor een inleiding in de fundamentele moraal.

Foto’s: Jan Peeters

 

20180827_erik_wjd

Erik gaat naar de WJD in Panama

Erik Buster, seminarist voor het bisdom den Bosch, gaat ook naar de Wereldjongerendagen die in 2019 in Panama worden gehouden. Hij legt in een video uit waarom hij de WJD een belangrijk gebeuren vindt voor de katholieke kerk.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch