Sonnius Priesterfonds

Het Sonnius Priesterfonds werft fondsen, opdat de bisschop zich kan bezighouden met de vele andere aspecten van de priesteropleiding. De steun van donateurs gedurende de jaren heeft bijgedragen om het seminarie naar tevredenheid te laten functioneren. Hiervoor zijn wij onze weldoeners heel dankbaar! Wij hopen dat wij voor dit belangrijke doel ook op u mogen rekenen.

De overheden dragen niet bij in de kosten van het Sint-Janscentrum, omdat de Kerk en niet de staat het leerplan bepaalt. De opleidingen moeten dus worden bekostigd uit particuliere giften. De kerkelijk erkende instelling Sonnius zorgt ervoor dat er fondsen beschikbaar komen en dat deze worden beheerd.

Wat Sonnius doet

Het doel van de activiteiten van Sonnius is nauwkeurig omschreven: om de bisschop van ’s-Hertogenbosch materieel te steunen bij de priesteropleiding. Het zal u namelijk duidelijk zijn dat een seminarieopleiding veel geld vraagt.

Wat Sonnius heeft bereikt

Het belangrijkste is, dat Sonnius een huisvesting voor het seminarie aan de bisschop ter beschikking stelt: het voormalig klooster van de ‘Fraters van Tilburg’ en het oude rectoraatshuis van de Carmelitessen, beide aan de Papenhulst in ’s-Hertogenbosch. Deze panden – samen het Sint-Janscentrum – zijn steeds beter aangepast aan hun bestemming.

De steun van de donateurs gedurende de afgelopen jaren heeft het in feite mogelijk gemaakt dat in het Bossche bisdom sinds 1987 tot nu toe tientallen jonge priesters en permanente diakens konden worden gewijd en ingezet in de pastoraal.

Sonnius wil doorgaan

Aan de opzet van een volledige priesteropleiding hangt jaarlijks een flink prijskaartje. Denk bijvoorbeeld eens aan:

  • het onderhoud aan het gebouw;
  • de energiekosten;
  • het docentencorps;
  • het huishoudelijke en technische personeel.

Wij hopen dat wij voor deze belangrijke punten ook op u mogen rekenen.

Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid bij onze diaken- en priesteropleiding!

Sonnius heeft ook een eigen website

ANBI

De R.K. Instelling Sonnius valt onder een groepsbeschikking die is verkregen, overeen­komstig artikel 6.33 Wet Inkomsten­belasting, waarin wordt vastgesteld dat de Belasting­dienst de Bisschoppen­conferentie van de Rooms Katholieke Kerk­provincie te Utrecht alsmede haar zelfstandige onderdelen en lichamen met een algemeen nut beogende doelstelling die zich binnen de invloed­sfeer van het kerk­genootschap bevinden, aanmerkt als een ANBI. Aangezien de R.K. Instelling Sonnius een zelfstandig onderdeel is van het Kerkgenootschap valt deze onder de groeps­beschikking en is een gift dus aftrekbaar van de belasting.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch