Termenindex


Diaken

Het woord diaken komt van het Grieks ‘diakonos’ wat ‘dienaar’ betekent. De instelling van het diaconaat staat in het boek Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk 6) beschreven. De apostelen kozen onder gebed zeven mannen uit die hen moesten bijstaan. Men wordt diaken door gebed en handoplegging van de bisschop.

Geschiedenis

DiakenspeldVoor de een is het diakonaat iets nieuws, voor de ander is het heel oud. Beiden krijgen hun gelijk vanuit de oude en de nieuwe geschiedenis.

De Kerk verscheen op het wereldtoneel met het optreden van de twaalf apostelen. Dezen waren door de Heer zelf gekozen, gevormd en met de leiding in Zijn Kerk belast. Spoedig zagen de apostelen zich door zoveel gelovigen omringd, die voor allerlei zaken een beroep op hen deden, dat zij naar “helpers” gingen uitzien.

Op voorstel van de gelovigen legden zij onder gebed de handen op aan zeven mannen met de opdracht zorg te dragen voor “de diaconie van de tafel”. Dezen gingen weldra "diakens" heten en hun taak bleef niet tot de materiële zorgen beperkt, want de apostelen zonden hen weldra ook uit tot preken en dopen. lees meer

Taken van de diaken

De diaken staat de priester bij in de viering van de eucharistie, hij reikt de communie uit, assisteert bij een huwelijk of zegent het zelf in, hij doopt, hij verkondigt het evangelie en preekt en leidt kerkelijke uitvaarten. Een diaken werkt dus nauw samen met de priester. Ze vullen elkaar aan, ieder vanuit zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid. Diakens zijn ook actief buiten de liturgie op het gebied van jongeren- en ouderenpastoraat, ziekenbezoek, stervensbegeleiding, huwelijk- en doopvoorbereiding, missie en caritas. juist op deze gebieden, waar de parochie vaak niet of onvoldoende aan toe komt, ligt een belangrijke taak voor de diaken.

Kledij

De diaken draagt zijn stola diagonaal.

Permanent diaken

De vergadering van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft het permanente diaconaat opnieuw ingevoerd voor gehuwde mannen van rijpere leeftijd.

Transeunt diaken

Vooraleer men priester gewijd wordt, wordt men eerst diaken gewijd. Een diaken in afwachting van zijn priesterwijding wordt ‘transeunt diaken’ (overgangsdiaken) genoemd.

Subdiaken

In de Heilige Mis in de buitengewone vorm is er een subdiaken en bij instituten die deze ritus hebben, is er een subdiakenwijding vóór de diakenwijding.