Seminarieleiding

Mgr. G. de Korte

Mgr. G. de Korte

Aan het hoofd van het Seminarie staat de bisschop van Bisdom ’s-Hertogenbosch. De bisschop is volgens het kerkelijke recht de eindverantwoordelijke voor de priesteropleiding.

Rector F. De Rycke

Rector De Rijcke

De leiding van het seminarie heeft de bisschop gedelegeerd aan de rector, die samen met de staf het beleid uitvoert. De rector is hoofd van de gemeenschap en vertegenwoordiger van rechtswege in alle interne en externe aangelegenheden. Hij is verantwoordelijk voor de aanname en wegzending van kandidaten en voor de voordracht voor de wijdingen; voor aanstelling of ontslag van personeel en de zorg voor het huishouden. Daarnaast zorgt de rector voor het onderhoud van het gebouw; het culturele programma en de publiciteit. Tenslotte is de rector tevens verantwoordelijk voor de liturgie. In het Sint-Janscentrum draagt de rector ook de verantwoordelijkheid voor de pastorale vormingDaaronder vallen: de toewijzing en supervisie van stages, het zoeken van geschikte stageplaatsen en het aanwijzen en coördineren van de pastorale stage ter directe voorbereiding op de wijdingen.

Spirituaal mgr. J. Schröder

Spirituaal mgr. J. Schröder

De spirituaal coördineert het geheel van deelaspecten met betrekking tot de geestelijke vorming. Hij draagt zorg voor de organisatie van gemeenschappelijke bezinningsdagen en retraites. Daarnaast kan de spirituaal ook zelf voorzien in persoonlijke geestelijke begeleiding (waarbij het sacrament van verzoening kan worden betrokken). De spirituaal neemt deel aan het overleg van de seminarieleiding, waarbij het onderscheid tussen forum externum en forum internum (hetgeen valt onder de uiterste discretie van het ambtsgeheim) te allen tijde gewaarborgd dient te blijven.

Studierector Van Reeth

Studierector Van Reeth

De studierector heeft het overzicht over het geheel van het onderwijs, de inrichting van het curriculum, de volledigheid van de vakken en de inhoud ervan. Daarnaast ziet hij onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van de rector en in samenspraak met de overige stafleden en de docenten er met name op toe dat de kandidaten hun studie integreren in het geheel van hun priesterlijke vorming. De studierector treft, onder verantwoordelijkheid van de rector de voorbereidingen rond de benoeming of het ontslag van docenten door de bisschop. Tevens draagt hij zorg voor de samenstelling van het rooster, het opnemen van absenties en het rapporteren van de studieresultaten.

Econoom Kuypers

Econoom Kuypers

De econoom draagt in overleg met de bisschop en de rector verantwoordelijkheid voor alle economische aangelegenheden van het seminarie. Hij woont de vergaderingen van de seminarieleiding bij en legt aan de staf van het seminarie de begroting en jaarrekening ter goedkeuring voor.

De staf van het seminarie bestaat derhalve uit de rector, de spirituaal, de studierector en de econoom. Maandelijks worden alle relevante zaken besproken in de stafvergadering onder leiding van de rector.