Installatie rechtbank zaligverklaring heilige non van Oirschot

maandag, 25 maart 2013

Op maandag 25 maart 2013 wordt een nieuwe stap gezet met het oog op de zaligverklaring van zuster Maria Margaretha der Engelen. We berichtten hierover reeds eerder op de seminariewebsite (zie: Zaligverklaringsproces en boek voor ‘heilige non van Oirschot’ en Internationale belangstelling voor seminariebericht). De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Drs. A. Hurkmans, zal op 25 maart de kerkelijke rechtbank installeren die de nodige voorbereidingen moet treffen en het onderzoek beoordelen met het oog op een mogelijke zaligverklaring van de ‘heilige non van Oirschot’.

De taak van de kerkelijke rechtbank

Historische documenten over de non van OirschotDe kerkelijke rechtbank zal het leven en de deugden van de stichteres van de Karmel te Oirschot bestuderen en kritisch evalueren. De rechtbank moet onderzoeken of Moeder Maria Margaretha der Engelen op heldhaftige wijze de christelijke deugden heeft beleefd. Verschillende academisch geschoolde historici zullen in archieven te Antwerpen, Oirschot, Kortrijk en Willebroek alle informatie verzamelen die over haar nog te vinden is: geboorte-, doop- en stervensactes worden opgespoord. Geschriften van en over haar worden kritisch bekeken; ook door de theologen die onderzoeken of er geen afwijkende stellingen ten aanzien van kerkelijke leer werden verkondigd.

De installatie van de rechtbank

De bisschop zal Mgr. Dr. Stefaan Van Calster aanduiden als gedelegeerde (‘delegatus episcopalis’), om het proces te leiden in naam van de bisschop. Van Calster, professor in de homiletiek en pastoraaltheologie aan het Sint-Janscentrum, wordt de voorzitter van de rechtbank. Hij wordt bijgestaan door de promotor van het recht (‘promotor justitiae’), die moet bewaken dat de procedure volgens de normen van de Romeinse Congregatie verloopt. Tenslotte maken zg. ‘notarissen’ de verslagen van de sessies van de rechtbank.

Bij de installatie van de rechtbank zal de ‘postulator’, die de zaligverklaring bepleit, een korte levensbeschrijving geven en een motivering om het proces te voeren.

Wie was de ‘heilige non van Oirschot’?

Maria Margaretha was niet zomaar een zuster. Meer dan driehonderd jaar na haar dood komen nog steeds mensen haar bemiddeling inroepen voor het verkrijgen van gunsten.
Maria Margaretha van Valckenisse werd geboren in Antwerpen in 1605. Haar familie was zeer vermogend; vader was stadssecretaris.

Op 19-jarige leeftijd trad zij binnen in de Karmel te Antwerpen (‘de Rosier’), die enige jaren voordien was gesticht door de zalige Anna van Sint-Bartolomé, de naaste medewerkster van Teresia van Avila, die de Karmel grondig hervormde.

In Oirschot wilde God ook een Karmelklooster met biddende zusters. Zuster Maria Margaretha werd er met twee medezusters heen gestuurd om een klooster te stichten. Zij viel in Oirschot zo op dat de mensen van heinde en ver kwamen om haar voorspraak in te roepen. Zuster Maria Margaretha werd immers door wonderlijke verschijnselen omgeven: zij kon pijn wegnemen, op twee plaatsen tegelijk zijn, en zij kreeg de ‘stigmata’ (de kruiswonden van Jezus) in haar voeten.

Voor haar dood (05-02-1658) had zij aangegeven dat ze graag had dat haar broer, een Karmeliet, haar zou begraven. Maar toen zij stierf, was haar broer in Engeland en ziek. Het is onbekend of hij nog gekomen is. Tevens had Maria Margaretha aangegeven: mijn lichaam zal niet vergaan en er zal olie uitvloeien om te branden in de Godslamp voor het tabernakel. Ze is begraven op 24 juni 1658 en vervolgens weer opgegraven op 26 augustus 1660. Zij bleef boven aarde van dat moment af tot haar ontvoering in 1663. Gelovigen stroomden toe om het aan te raken en te bidden voor genezing en andere gunsten.

Deze periode duurde vijf jaar tijdens welke er meerdere aktes werden opgesteld en verklaringen werden afgelegd  omtrent een wonderlijke gebeuren met het lichaam van Maria Margaretha. Vanuit haar lichaam vloeide olie die blijkbaar genezende kracht had voor wie de voorspraak inriep van Zuster Maria Margaretha. Zelfs de Franse koning Lodewijk XIV, de Zonnekoning, vroeg olie voor de genezing van zijn dochter.

Dat ging echter te ver voor de Protestantse overheid in Brabant. Op een nacht werden 160 ruiters te paard en te voet naar Oirschot gestuurd. Zij braken binnen in de Karmel, sloegen alles kort en klein en trokken triomfantelijk met het dode lichaam naar ’s-Hertogenbosch, waar in het stadhuis een schijnproces werd gevoerd met acht hervormden en zes katholieke artsen die beweerden: ‘katholiek bedrog’: de olie wordt erin gespoten en het lichaam is bewerkt om niet te vergaan. In een processie werd het dan begraven in de Sint-Jan in de doopkapel. Dit vond plaats in de nacht van 4 op 5 augustus 1663 waarbij haar lichaam in een koets lag begeleid door de schout en schepenen met 40 groenroeden (politie) om een eventueel oproer te voorkomen en de mensen te weerhouden de Sint-Jan in te trekken. Alles is rustig verlopen. Maar daarmee was de verering onmogelijk geworden: in Oirschot waren de zusters gevlucht naar Mol in Belgie en in Den Bosch was de Sint-Jan, die toen een Protestantse kerk was, gesloten.

Toch bleef de gedachtenis aan de Stichteres tot op vandaag in Oirschot levendig. In 1931 werd de Karmel opnieuw ingericht, in het oorspronkelijke huis, waar ook Zuster Maria Margaretha der Engelen geleefd had. Vandaag nog komen talrijke bezoekers de voorspraak inroepen van Moeder Maria Margaretha, vooral jonge koppels die geen kinderen kunnen krijgen. Zr. Helena, de ‘buitenzuster’ van de Karmel, toont een doos vol dankbetuigingen en foto’s van blijde ouders met hun pasgeboren kindje. ‘Dank aan Moeder Maria Margaretha’ staat erop.

Uitgave in voorbereiding

In samenhang met het zaligverklaringproces bereidt de uitgeverij Betsaida de uitgave voor van de oudste levensbeschrijving van zuster Maria Margaretha der Engelen, opgetekend door een ooggetuige.

Roeping?

De Karmelietessen van Oirschot laten weten dat vrouwen of meisjes die interesse hebben om nader kennis te maken, beperkt enkele dagen in het klooster kunnen verblijven en mee kunnen leven.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook