Mgr. Prof. Dr. J.F. Lescrauwaet msc overleden

19 juni 1923 - 19 november 2013

dinsdag, 19 november 2013

Op dinsdag 19 november 2013, omstreeks 19.00 uur, is te Tilburg, in het verzorgingshuis Notre Dame van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, Mgr. Lescrauwaet overleden.

Joseph Frans Lescrauwaet werd geboren in Amsterdam op 19 juni 1923.

Hij trad in bij de paters Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus. Hij volgde er zijn noviciaat in Berg en Dal, waar hij op 21 september 1943 de plechtige professie uitsprak. In de oorlogsjaren volgde hij de priesterstudie aan het filosoficum te Stein en daarna aan het theologicum in Raalte. In het klooster te Stein ontving hij op 12 september 1948 de priesterwijding.

foto’s: Wim Koopman
Mgr. Lescrauwaet
Feest Sint-Janscentrum - 8 september 2012

Na het pastorale jaar te Arnhem was pater Lescrauwaet gedurende zes jaar actief in het pastoraat te Arnhem. Ondertussen behaalde hij zijn doctoraal theologie en in 1957 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met een proefschrift, getiteld: ‘De liturgische beweging onder de Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspectief’.

Vervolgens doceerde professor Lescrauwaet dogmatische theologie aan het grootseminarie van zijn congregatie, aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit van Brabant en aan de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens de Particuliere Synode van de Nederlandse Bisschoppen in Rome, in januari 1980, was pater dr. Lescrauwaet bijzonder secretaris – peritus.

Op 19 oktober 1983 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem en titulair bisschop van Turres Concordiae. Op 14 januari 1984 ontving hij zijn bisschopswijding uit handen van monseigneur Bomers van Haarlem, monseigneur Ernst van Breda en monseigneur De Kok OFM, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie was hij gedurende verschillende jaren lid van de Internationale Theologencommissie (een instituut van het Vaticaan). Tevens was hij gedurende lange tijd lid van de redactie van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio (opgericht door o.a. de toenmalige professor Ratzinger).

Monseigneur Lescrauwaet ging op 22 maart 1995 met emeritaat. Hij nam zijn intrek in het Sint-Janscentrum, het seminarie van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch, waar hij reeds docent was. Mgr. Lescrauwaet werd een zeer gewaardeerd geestelijk leidsman van tientallen priesters en een hooggeschat docent. Hij doceerde verschillende dogmatische traktaten, waaronder de ‘inleiding in de christelijke geloofsbelijdenis’, ecclesiologie en de theologie van het dienstambt in de Kerk.

Tevens was hij jarenlang actief als vormheer in het bisdom en als celebrant van eucharistievieringen in de Sint-Janskathedraal. Zijn preken in de seminariekapel en in de kathedraal werden in de loop der jaren haast legendarisch: op de hem kenmerkende, rustige en doorleefde wijze wist Mgr. Lescrauwaet de meest complexe geloofsgeheimen op een levensnabije manier te verwoorden.

Mgr. Lescrauwaet
25-jarig jubileum - 8 februari 2009

In 2009 vierden we op feestelijke wijze zijn 25-jarige bisschopsjubileum (Jubileum mgr. Lescrauwaet 25 jaar bisschop). Het was dan ook een zeer treurig nieuws dat hij om gezondheidsredenen in 2011 afscheid moest nemen van het Sint-Janscentrum (Mgr. Lescrauwaet is verhuisd naar medebroeders in Tilburg). Hij vertrok naar een kloosterverzorgingstehuis van zijn congregatie. Op woensdag 19 juni jl. vierden we nog gezamenlijk zijn 90ste verjaardag (Feest om jarige Mgr. Lescrauwaet).

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 23 november a.s. om 10.30u in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Aan de vooravond zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Mgr. Lescrauwaet in het Sint-Janscentrum. Nadere informatie volgt op deze website.

We bidden dat Mgr. Lescrauwaet, na een lang leven in dienst van de Kerk en van het geloof, nu thuis mag komen bij God, zijn bisschopsspreuk indachtig: Redite ad Cor: ‘Keer terug naar het Hart’. Moge hij rusten in vrede bij het Hart van de Heer!

In Memoriam

Mgr. dr. J.F. Lescrauwaet m.s.c.

Mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet m.s.c. is op 19 november 2013 overleden in het kloosterbejaardenoord Notre Dame in Tilburg. Hij is 90 jaar geworden.

Jos Lescrauwaet was hulpbisschop van Haarlem, maar vooral docent aan de universiteiten van Tilburg en Leuven en aan de priesteropleidingen op Bovendonk, Rolduc en het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch. Het is in deze hoedanigheid dat hij al sinds zijn vertrek naar Notre Dame in het najaar van 2011 door studenten en collegae wordt gemist. Kenmerkend voor Mgr. Lescrauwaet was zijn opgewektheid en zijn humor bij zijn preken en tijdens zijn lessen. “Ik ben geen wetenschapper”, zei de doctor in de theologie van zichzelf, “ik ben priester”. En zo gedroeg hij zich.

Bisschop Lescrauwaet was ten diepste begaan met de oecumene. De grond daarvoor is ongetwijfeld zijn vroegste jeugd. Hij werd op 19 juni 1923 in Amsterdam geboren. “Mijn moeder was luthers”, vertelde hij “en mijn vader was niks”. Toch werd hij op 3-jarige leeftijd in de lutherse kerk gedoopt, bij zijn moeder thuis, aan het bed. Zij was bij zijn geboorte verlamd geraakt en overleed toen hij 8 jaar was. “Het probleem van God en het kwaad van het lijden was mij van mijn vroegste jeugd vertrouwd”.

Toch zou zonder dit overlijden Jos Lescrauwaet nooit priester zijn geworden. Na een jaar hertrouwde zijn vader met een katholieke vrouw, waar Jos “een heel lieve moeder” aan had. Ook zijn vader liet zich winnen voor het katholieke kerk en in 1932 werd hij gedoopt, evenals Jos. Jos ging nadien naar een katholieke school.

Toen hij een jaar of twaalf was, kwam hij met zijn paasrapport naar de kruidenierswinkel van zijn vader, die hem vroeg “Jongen, wat moet jij eigenlijk worden?” Jos antwoordde: “Ik wil priester worden”, maar dat ging vader te ver. “We zijn pas drie jaar bij deze firma. Daar beginnen ze nooit aan”.

Maar ze deden het wel. Zijn ouders brachten hem naar het seminarie in Driehuis-Velsen. Pa betaalde tot Kerstmis, want “langer zou die grap wel niet duren”. In 1942 ging hij als 19-jarige naar het noviciaat van de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus in Berg en Dal. Hij volgde zijn priesterstudie aan het filosoficum in Heino bij Raalte en het theologicum in Stein. Op 12 september 1948 werd hij door mgr. Lemmens priester gewijd en zijn ouders waren daarbij.

Mgr. Lescrauwaet
Diakenwijding - 3 november 2007

In Nijmegen studeerde hij van 1949 tot 1954 theologie. Hij studeerde af op een oecumenische scriptie over de protestantse zending. Ook zijn proefschrift “De liturgische beweging onder Nederlands Hervormden in oecumenisch perspectief”, waarop hij in 1957 bij prof. Van de Pol promoveerde, getuigt van zijn ‘aangeboren’ belangstelling voor de oecumene.

Dat Jos Lescrauwaet koos voor de Missionarissen had misschien te maken met zijn interesse voor de missie, maar wellicht meer nog aan de invloed van kapelaan Lansbergen die zijn vader en hem had begeleid naar de katholieke kerk. Maar als jong priester verzwakte zijn belangstelling voor de verre missie en verzeilde hij in iets wat hem wel heel na op de huid zat, het Una Sancta-werk. Dat werk had vele ‘huizen’ in Nederland, waar niet-katholieken kennis konden maken met de katholieke kerk. In het huis in Arnhem heeft hij een jaar of vijf gewoond, “met zeker twaalf paters”.

Na zijn promotie werd hij benoemd tot docent op het grootseminarie in Stein. Dat bleef hij tot 1966, toen de opleiding verhuisde naar Tilburg. “De fusie in de gemeenschappelijke opleiding theologie hier, was het begin van de theologische faculteit”.

Achter hem ligt een heel spoor van oecumenische activiteiten. Professor Willebrands haalde hem bij het tijdschrift “Het Schild”. Toen die in Rome zat, werd Lescrauwaet benoemd in een internationale commissie met het presbyterianisme. Ook in de Willibrordvereniging zat hij en als voorzitter van het centrale comité èn als waarnemer ook bij het befaamde Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. “Daar ben ik kennelijk opgemerkt”, herinnerde hij zich, “want nadien stelden de bisschoppen mij in 1967 voor aan in de internationale theologencommissie”. Hij werd door de paus benoemd, twee keer voor zes jaar, tot 1978. In diezelfde jaren zat hij bij de eerste staf van de theologische faculteit in Tilburg, waar hij hoogleraar was in de systematische theologie. In 1968 kreeg hij een uitnodiging van de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit te Leuven. Danneels, die Lescrauwaet kende, was toen bisschop van Antwerpen en hij vermoedde dat zijn benoeming in Leuven uit zijn koker kwam. “Dat was een mooie tijd”, herinnerde Lescrauwaet zich.

Hij bleef in Leuven wonen tot hij op 14 januari 1984, op 60-jarige leeftijd, hulpbisschop van Haarlem werd en bij bisschop Bomers ging wonen. Tot zijn 65e echter bleef hij één dag per week bijzonder hoogleraar voor oecumenisme. Toen moest hij met pensioen.

Joseph Lescrauwaet was in 1983 al benoemd tot titulair bisschop van Turres Concordiae, wat zoveel betekent als Torens der Eendracht. Tot 1994, ruim na zijn 65e verjaardag, bleef hij hulpbisschop van bisschop Bomers, die in 1998 plotseling overleed. In die tijd was hij al docent op Rolduc, Bovendonk en het Sint-Janscentrum, waar hij in 1995 ging wonen. Het werd hem teveel. Hij vroeg om vervroegd emeritaat, wat hem in 1994 werd verleend.

De latere bisschop Hurkmans, toen nog rector van het Sint-Janscentrum, die in Tilburg zijn student was geweest, had hem intussen uitgenodigd om naar Den Bosch te komen. Hij bleef op het Sint-Janscentrum doceren tot hij 84 jaar was. Van dan af is hij raadsman en spirituaal en gaf hij conferenties. Tot hij op 88-jarige leeftijd “met spijt” verhuisde naar het kloosterbejaardenoord in Tilburg.

Behalve een begenadigd leraar en docent, was Mgr. Lescrauwaet een goed schrijver, die veel artikelen en publicaties heeft geproduceerd, onder meer De bijbel over de christelijke eenheid, de communiteit van Taizé (1961), Oecumenische ervaring van het Book of Common Prayer (1975) en Het mysterie in de liturgie (1994).

Kees van HasseltVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook