De priester, gezalfde des Heren

maandag, 27 januari 2014

Op maandagochtend 27 januari 2014 vierde paus Franciscus de H. Mis in de kapel van Casa Santa Marta, zijn residentie in het Vaticaan. In de homilie bij de lezingen van de dag sprak de Heilige Vader over de Kerk als een instelling, die door God gewild is, en waarin sommige mensen - de mannen die de antwoorden op Gods roepstem om priester of bisschop te worden - speciaal gezalfd worden om het volk van God te dienen. De paus dankte de vele, heilige priesters die hun leven geven in de anonimiteit van hun dagelijkse dienstwerk.

Paus Franciscus: De priester, gezalfde des HerenIn zijn commentaar bij de eerste lezing, die handelde over de stammen van Israël die David zalfden als hun koning, verklaarde de paus de betekenis van geestelijke zalving: ‘Zonder deze zalving was David alleen het hoofd geweest van een “bedrijf”, van een “politieke gemeenschap, die het koninkrijk Israël was”.’ Hij zou slechts een “politieke organisator” geweest zijn. ‘In plaats daarvan daalde, na de zalving, de Geest van de Heer op David neer, en bleef bij hem.’ De Schrift zegt dat David bleef groeien in kracht, en dat de Heer hem bijstond. ‘Dit’, zei paus Franciscus, ‘is precies het verschil, dat uit de zalving voortkomt.’ De gezalfde wordt uitgekozen door de Heer. Zo gaat het in de Kerk met bisschoppen en priesters.

‘De bisschoppen worden niet louter gekozen om leiding te geven aan een organisatie, die de “particuliere Kerk” heet. Ze worden gezalfd: ze ontvingen de zalving en de Geest van de Heer is met hen. Alle bisschoppen zijn zondaars, ieder van hen. Toch worden we gezalfd. Allen willen we elke dag heiliger worden en méér trouw zijn aan deze zalving. De persoon van de bisschop vormt een kerk als zodanig, in de naam van Jezus Christus - niet omdat hij werd verkozen door een meerderheid, maar omdat hij gezalfd werd. Deze zalving bepaalt de kracht van een bepaalde Kerk. De priesters worden evenzeer gezalfd, omdat zij deelnemen aan de zending van de bisschop om een dienaar te zijn.’

Paus Franciscus vervolgde met te stellen dat deze zalving de bisschoppen en priesters dichter brengt bij de Heer en hun vreugde en kracht geeft, ‘om hun mensen vooruit te brengen, om hen te helpen en om hun leven in dienst te stellen van hun mensen.’ De zalving geeft vreugde, in het besef ‘door de Heer gekozen te zijn en door Hem gadegeslagen te worden, met die liefde waarmee de Heer kijkt naar ons allemaal. Wanneer we denken aan bisschoppen en priesters, moeten we op deze manier aan hen denken: als gezalfden.’

‘Het is onmogelijk om te begrijpen en te verklaren hoe de Kerk op louter menselijke kracht zou kunnen blijven voortbestaan. Een bisdom groeit omdat het bestaat uit een heilig volk, en omwille van vele andere dingen, maar ook omdat er een gezalfde is die het leidt en die de mensen helpt om te groeien. Een parochie groeit omdat er vele werkgroepen zijn en door vele andere omstandigheden, maar er is ook een priester, die de parochie draagt. Als sterfelijke mensen hebben we maar een beperkte kijk - maar hoeveel heilige bisschoppen, hoeveel priesters, hoeveel heilige priesters hebben hun leven in dienst gesteld van een bisdom en van een parochie - hoeveel mensen hebben van deze anonieme herders de kracht van het geloof ontvangen, de kracht van liefde en van de hoop? We weten niet: het zijn er zo velen!’

‘Ze zijn zeer talrijk’, zo benadrukte paus Franciscus, ‘de pastoors van stad of land, die door hun zalving de mensen kracht hebben gegeven, die de geloofsleer hebben doorgegeven en bedienaars waren van de sacramenten; in één woord: van heiligheid.’

‘Maar, Vader, ik heb in de krant gelezen dat één of andere bisschop dit heeft gedaan, of een priester dat heeft gedaan. Ja natuurlijk, ik lees het ook. Maar zeg me: vertellen de kranten ook over de grote liefdadigheid die zovele priesters in talloze parochies in de steden en op het platteland uitvoeren? Vertellen ze van hun grote toewijding om hun mensen te laten groeien? Nee? Natuurlijk: dit is geen nieuws. Het is hetzelfde liedje als altijd: een vallende boom maakt meer lawaai dan een woud dat groeit.’

‘Laten we vandaag nadenken over de zalving van David. Het zal weldadig voor ons zijn om te denken aan onze dappere, heilige, goede, getrouwe bisschoppen en priesters, en voor hen te bidden. Het is dankzij hen dat we vandaag hier zijn.’

VideoVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook