Overlijden professor Gerard van Wissen

dinsdag, 15 juli 2014

Op maandag 14 juli 2014 overleed in zijn woonplaats te Zuid-Scharwoude professor Gerard van Wissen. Gedurende vele jaren was professor van Wissen was hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam; en een tijdlang was hij ook decaan van de rechtenfaculteit.

Mede tegen deze professionele achtergrond verdiepte Prof. Van Wissen zich in de ‘sociale leer van de Kerk’. In die hoedanig­heid doceerde hij sedert geruime tijd dit vak aan de priester­studenten van het Sint-Jans­centrum en aan de diaken­opleiding van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij was ook met andere priester­opleidingen verbonden, en hij was directeur van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

foto: Bisdom Haarlem-Amsterdam
In november 2013 werd professor Van Wissen nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Sint-Silvester
In november 2013 werd professor Van Wissen nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Sint-Silvester

Naast deze vele leeropdrachten was hij onder andere redactielid van het gerenommeerde internationale theologische tijdschrift ‘Communio’, dat in de jaren ’70 opgericht werd door de toenmalige professor Ratzinger.

Omwille van zijn vele verdiensten voor geloof en Kerk ontving professor van Wissen in november 2013 de hoge kerkelijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Sint-Silvester. Hierover hebben we ook bericht op onze website (Felicitaties aan Prof. Dr. G. van Wissen).

Na een slepende ziekte overleed professor van Wissen vol overgave aan de Heer in zijn woonplaats, omringd door zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Aan hen willen we onze christelijke deelneming betuigen. We bidden dat de Heer professor van Wissen, na een leven in dienst van onderricht ten dienste van Kerk en samenleving, moge opnemen in de hemelse vreugde.

In Memoriam Prof. Dr. Gerard van Wissen

In Memoriam uitgesproken door Mgr. Van Calster, docent aan het Sint-Janscentrum, als hoofdredacteur van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio.

Mevr. Van Wissen, kinderen, kleinkinderen vrienden en bekenden, Excellentie, Hoogeerwaarde en Zeer geleerde Heren Professoren,

Wie Prof. Gerard van Wissen was als hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam; wie hij was als parochiaan in Noord-Scharwouden; wie hij was als docent aan de seminaries van het bisdom Haarlem en ’s-Hertogenbosch; wie hij was als initiatiefnemer met Mgr. Jos. Punt voor de inrichting van het Instituut voor de Sociale Leer van de Kerk. Wie hij was en waarom hij op 29 november 2013 door Paus Franciscus tot Ridder in de Orde van Sylvester werd benoemd nadat hij al bij zijn emeritaat als Hoogleraar tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau was verheven laten we aan anderen over. Wie hij was als vader en echtgenoot weten anderen beter dan ik.

Ik wil mij beperken tot zijn belang voor het Internationaal katholiek Tijdschrift COMMUNIO.

In memoriam Prof. Dr. Gerard van WissenDe redactie van Communio verliest in Gerard van Wissen vooreerst een vriend, die daarenboven trouw de vergaderingen bijwoonde – hij was nooit afwezig – Hij was uitermate gedienstig en creatief. Meer dan 25 jaar maakte hij deel uit van de redactie. Hij beperkte zich niet tot de nationale bijeenkomsten tussen Nederland en Vlaanderen, hij wilde er ook Internationaal bij zijn, wanneer de veertien redacties een maal per jaar rond Hemelvaart in een van de 14 participerende landen 4 dagen vergaderden om de nummers van het volgend jaar gezamenlijk voor te bereiden. Ook hier sloeg hij geen enkele vergadering over. Zijn inbreng was er gedegen. Ook daar zullen ze hem missen als vriend en deskundige, zoals op de nationale vergaderingen. Zo woonde hij meer dan 75 vergaderingen bij, de subgroepen niet meegerekend. En U mevr. Van Wissen U steunde hem daarbij, ook al moest U hem al die tijd missen.

Hij liet op de vergaderingen telkens een persoonlijk geluid horen. Hij had een degelijk dossier kennis en wist die creatief in te vullen met zijn eigen inzichten. Hij was een persoonlijk denker.

Op de Internationale vergaderingen kon hij ook genieten van het land en de cultuur, maar ook van de landeigen gerechten en dranken. Hij was een gezellige, onderhoudende reisgenoot. Zo was hij erbij in Warschau, Ljubljana, Budapest, Parijs, Milaan, Freiburg, Venetië...

De idee voor het laatste nummer van Communio: de Crisis voorbij- dat nu in druk is, kwam als ontwerp van hem. Zo wist hij er voor te zorgen dat ons tijdschrift niet wereldvreemd of puur academisch zou zijn.

Hoe graag had hij hierin het basisartikel geschreven en het voorwoord. Hij zal het verschijnen volgende week niet meer kunnen meemaken.

Voor Gerard was de band van Communio met de lezers een eerste punt: hij legde de nadruk op de presentatie, de taal, de lay out, de kaft. Het waren allemaal impulsen van Gerard, die op deze wijze leesbare artikels wilde, weliswaar gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Gerard zorgde ervoor dat de artikels bij de realiteit van het leven aansloten, maar het ontbrak hem helemaal niet aan diepgang. Integendeel: Kijk naar de titels die hij geschreven heeft. Het geloof was voor hem niet iets bijkomend of losstaand van het leven. Het hoorde erbij. In niet minder dan zeven artikels schreef hij de laatste jaren – alleen al in Communio: De huidige verhouding kerk en geloof, staat en maatschappij in Nederland (2008); De katholieke sociale leer in de hedendaage samenleving. Is er een samenleving mogelijk naar Gods wil? (2005); Geloof en inrichting van de Samenleving. Opstellen over de huidige betekenis van de sociale leer van de Kerk... Om er maar enkelen van te noemen. Ze zijn allemaal terug te vinden op de website van Communio: www.communio.nl of www.communio.be

Zijn interesse voor de Sociale Leer van de Kerk is in dat kader te plaatsen. De Kerk heeft ook een opdracht naar de samenleving. Hij promote het Centrum voor de sociale Leer van de Kerk in binnen-en buitenland. Hij doceerde dan ook de Sociale leer van de Kerk aan de Grootseminaries van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en ’s Hertogenbosch. Zo sprak hij over “het best bewaarde geheim van het geloof: de sociale leer. Voor Gerard gaat het geloof niet alleen over de relatie met God, maar ook over die met onze naasten. Inderdaad: wat heeft het geloof te zeggen over de inrichting van de samenleving en het omgaan met elkaar? Met deze vraag, hebben volgens Gerard van Wissen, de christenen zich altijd bezig gehouden. Zorg voor de naasten heeft altijd een wezenlijk deel van de geloofspraktijk uitgemaakt tot op de dag van vandaag. Heel de aardbol is overdekt met ziekenhuizen, scholen, Jeugdinstellingen die door Katholieken zijn opgezet en worden geleid en gefinancierd”, aldus Van Wissen.

Gerard van Wissen had zeker nog vele plannen. Bij de laatste redactievergadering, nu een half jaar geleden nam hij bewust afscheid. Hij wist wat nu komen zou. Hij richtte nog een schrijven aan de collega’s van de redactie van Communio en de docenten in de Grootseminaries. Toen werd het stil om hem heen.

Zoals Jezus – tweeduizend jaar geleden – is Gerard alleen zijn kruisweg gegaan. Bewust zijn Schepper tegemoet. Doch niet zonder de steun van een Maria, U Mevrouw van Wissen heeft hem niet alleen gelaten. U was bij hem. U droeg zijn kruis mee. Toen kon hij zeggen: het is volbracht in uw handen beveel ik mijn Geest.

Zoals op Goede Vrijdag rond Jezus’ kruis, zal het nu ook stil worden om hem heen. Probeer die stilte niet te vullen: zolang U die stilte ervaart zijt u uw echtgenoot, vader en opa nabij. En als u vanavond voorbij de lege kamer gaat, blijf daar niet staan met uw blik gericht op de voorkant. Nee, kijk dan naar de overkant. Hij leeft: zijn leven is niet afgebroken. Het werd veranderd. Dat was zijn geloof

Wij vragen dan de Heer van alle Leven: “Open de Poort van uw Paradijs en laat uw Dienaar Gerard aanzitten aan uw Gastmaal tot U ons roept om bij U en bij hem te zijn.” Gerard werd 70 jaar.

Mgr. Dr. Stefaan Van Calster, in naam van de redactie en beheersraad, CommunioVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook