“Dat uw preken het hart van de mensen bereiken”

Paus wijdt 19 nieuwe priesters

woensdag, 29 april 2015

“Dat uw preken niet vervelend zijn, dat uw preken werkelijk het hart van de mensen bereiken omdat ze uit uw hart komen” - dat was de oproep van de paus tot de negentien nieuwe priesters van het bisdom Rome, die hij op 26 april 2015, de vierde zondag van Pasen en Wereldgebedsdag voor Roepingen, in de Sint-Pietersbasiliek wijdde.

Voor de homilie haalde de paus woorden uit de wijdingsritus en bleef staan bij enkele passages: “Wanneer u de Mis opdraagt, onderken dan wat u doet. Doe het niet vlug!”, luidde zijn aanbeveling.

“Men mag nooit het doopsel weigeren aan wie erom vraagt! ... Ik vraag u niet moe te worden barmhartig te zijn. In de biechtstoel zal u er zijn om te vergeven, niet om te oordelen! Volg de Vader na die het nooit moe wordt te vergeven”, zei hij nog.

Onder de mensen gekozen om zich “met Gods zaken” bezig te houden, zijn de nieuwe priesters ook geroepen om “God alleen te willen behagen, niet zichzelf. Het is droevig, een priester die leeft om zichzelf te behagen, die paradeert als een pauw!”, bemerkte de paus.

Zeer dierbare broeders,

Dat uw preken niet saai zullen zijnDit zijn onze zonen die geroepen werden tot het wijdingsambt. Het zal ons goed doen over dit ambt waartoe zij in de Kerk verheven worden, een beetje na te denken. Zoals u wel weet, is de Heer Jezus de enige Hogepriester van het Nieuwe Testament maar in Hem werd ook heel het heilige Godsvolk een priesterlijk volk. Wij allen! Niettemin wil de Heer Jezus onder al Zijn volgelingen, enkelen in het bijzonder uitkiezen opdat zij Zijn persoonlijke zending van leraar, priester en herder verder zetten door de publieke uitoefening van de priesterlijke dienst in de Kerk, in Zijn Naam, voor alle mensen.

Zoals Hij daartoe door de Vader gezonden was, zo zond Hij namelijk op Zijn beurt eerst de apostelen in de wereld en vervolgens de bisschoppen en hun opvolgers, aan wie tenslotte de priesters als medewerkers werden gegeven die, met hen in het priesterambt verenigd, geroepen zijn tot de dienst aan het volk van God.

Zij hebben over hun roeping nagedacht en komen nu het priesterambt ontvangen. De bisschop neemt een risico – hij neemt een risico! – door hen te kiezen, zoals de Vader met ieder van ons een risico genomen heeft. Zij zullen namelijk de gedaante aannemen van Christus, de eeuwige Hogepriester, dat wil zeggen dat zij als echte priesters van het Nieuwe Testament zullen gewijd worden, wat hen met hun bisschop in het priesterschap verenigt; in dat opzicht, zullen zij verkondigers zijn van het Evangelie, herders van het volk Gods en zullen zij voorgaan in de eredienst, bijzonder in het opdragen van het offer van de Heer.

Wat u betreft, die tot het priesterschap bevorderd wordt, hou voor ogen dat u door de uitoefening van het ambt van de Heilige Leer, de zending zal delen van Christus, de enige Leraar. Geef aan iedereen dit woord van God dat u zelf met vreugde ontvangen heeft. Lees en overweeg ijverig en trouw het woord van de Heer om te geloven wat u zal gelezen hebben, om te onderrichten wat u in het geloof zal geleerd hebben, om te beleven wat u zal onderricht hebben. Moge dit het voedsel zijn van het volk Gods.

Dat uw preken niet vervelend zijn, dat uw preken werkelijk het hart van de mensen bereiken omdat ze uit uw hart komen, omdat wat u hen zegt, is wat in uw hart is. Zo geeft men Gods woord door en zal uw leer de vreugde en steun zijn van wie in Christus geloven; de geur van uw leven zal een getuigenis zijn want het voorbeeld sticht maar woorden zonder voorbeeld zijn leeg, het zijn ideeën die nooit het hart bereiken en zelfs kwaad doen; ze doen geen goed! U zet het heilswerk van Christus verder. Door uw ambt wordt het spirituele offer van de gelovigen volmaakt, omdat het verenigd is met het offer van Christus dat door uw handen, in naam van heel de Kerk, op onbloedige wijze aangeboden wordt op het altaar voor de viering van de heilige geheimen.

Als u de Mis opdraagt, onderken dan wat u doet. Doe het niet vlug! Volg na wat u opdraagt – het is geen artificiële ritus – opdat u door deelname aan het mysterie van de dood en de verrijzenis van de Heer, de dood van Christus in uw ledematen zou dragen en met Hem een nieuw leven zou leiden. Door het doopsel zal u nieuwe gelovigen toevoegen aan het volk van God. Het doopsel mag nooit geweigerd worden aan wie erom vragen! Door het boetesacrament zal u zonden vergeven in naam van Christus en de Kerk.

En ik, ik vraag u in de naam van Jezus Christus de Heer en van Zijn bruid, de heilige Kerk, wordt het niet moe barmhartig te zijn. In de biechtstoel, zal u er zijn om te vergeven, niet om te oordelen! Volg de Vader na die het nooit moe wordt te vergeven. Met de heilige olie zal u verlichting geven aan zieken. Door de heilige riten en door uw lof- en smeekgebed op de verschillende uren van de dag, zal u de stem zijn van het volk Gods en van heel de mensheid.

Beoefen met vreugde en oprechte liefde het priesterlijk werk van Christus, in het besef onder de mensen gekozen en voor hen aangesteld te zijn, om u met Gods zaken bezig te houden, om God alleen te willen behagen, niet uzelf. Het is droevig, een priester die leeft om zichzelf te behagen, die paradeert als een pauw!

Span u tenslotte in om u door deelname aan de zending van Christus, Hoofd en Herder, en in kinderlijke gemeenschap met uw bisschop, met de gelovigen te verenigen in één enkele familie – wees bedienaars van de eenheid in de Kerk, in het gezin – om hen naar God de Vader te geleiden door Christus, in de Heilige Geest. En heb steeds het voorbeeld van de Goede Herder voor ogen, die niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen, niet om het gerieflijk te hebben, maar om naar buiten te gaan, om te zoeken en te redden wat verloren was.

(Vertaling Maranatha-gemeenschap)

VideoVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook