Homilie bij de priesterwijding

Mgr. Hurkmans op zaterdag 30 mei in de Sint-Janskathedraal

donderdag, 4 juni 2015

Hierbij publiceren we de prachtige homilie gehouden door mgr. drs. A.L.M. Hurkmans bij de priesterwijding van Piet de Jong, Willem Renders en Herman Schaepman op zaterdag 30 mei 2015 in de Sint-Janskathedraal.

Samuel, Samuel...

Tot drie keer toe hoort Samuel duidelijk dat iemand hem roept. Hij denkt: Eli roept me. Met hem doet hij dienst in de tempel van God. Eli opent zijn oren, zijn hart, voor de stem van de levende God. Iedere keer opnieuw is het nodig dat mensen leren luisteren naar God die tot ons spreekt. Inderdaad, God roept Samuel. Hij maakt hem tot profeet van zijn volk dat Hij bevrijdde uit Egypte. Het is Samuel die in naam van God Saul en later David zalft om het koningschap uit te oefenen over het volk van God.

foto’s: Wim Koopman
Homilie bij de priesterwijding

Broeders en zusters, door ons te verwonderen over de roeping van Samuel sluiten wij ons als het ware een voor een opnieuw aan bij het volk van God. Wij zijn, zo beluisterden we in het Evangelie, geborgen in de hand van de Vader. Hij is er voor ons als een goede Herder. Samuel, Samuel, … die roep moet heel uniek geklonken hebben. Deze éne jonge man krijgt zijn geheel eigen plaats in de geschiedenis van het volk van God. Zo, broeders en zusters, hebben de wijdingskandidaten van vandaag de stem van de Goede Herder gehoord. Die stem heeft hen tot in hun hart geraakt. Zij hebben tot in hun diepste wezen als het ware opnieuw ervaren dat zij gekend zijn. Als Piet de Jong, als Willem Renders en als Herman Schaepman. In heel hun levensgeschiedenis, met al hun doen en laten, zijn zij gekend.

Kennen en beminnen liggen in de Heilige Schrift dicht bij elkaar. Zij weten zich gekend en bemind. Niets is verborgen. Alles is aangeraakt door de liefde. Hun diepste verlangen is met heel hun leven thuis te zijn bij God, om zo ook thuis te zijn bij de mensen. Zij streven naar eeuwig leven. Daarom kunnen, willen zij niets anders dan de Goede Herder volgen. Hun toekomstig leven zal een antwoord zijn op de roep van God. Hun roeping tot het priesterschap staat niet buiten hun leven door de jaren heen. Iedere roeping vraagt een tijd van voorbereiding. Luisteren naar God, in gebed antwoorden. Dit geeft je leven richting. Het maakt zuiver en transparant, eenvoudig en arm, open en gehoorzaam. Dit om God en de mensen te dienen. Dienen is het kernwoord in iedere roeping.

Piet de Jong

Piet, ik kijk naar je kinderen en kleinkinderen en naar de mensen die voor jou gekomen zijn, het was jouw eerste roeping om te trouwen, om man, vader, om opa te zijn. Die roeping wordt nu opgenomen in je roeping tot het priesterschap. Je brengt een schat aan ervaringen mee. Hoeveel keren ben je geroepen door je vrouw, door je kinderen, door je kleinkinderen, door je vrienden en door de noden die er zijn in de samenleving, vooral in Kerk en onderwijs. Steeds heb je als een gelovige persoon in al die stemmen ook de stem van Christus herkend. Al was het niet altijd even duidelijk. De stem van de Goede Herder bleef er toen je vrouw stierf, in de tijd van diep verdriet, ja zelfs toen werd die stem luider. Je hoorde: Piet, ik heb je nodig voor mijn Kerk. Ga voor het priesterschap. De inzet en het geluk waarmee je die weg bent gegaan toont aan dat het de goede weg is. De liefde wijst altijd weer nieuwe wegen. Het komt er op aan jezelf te geven. Vandaag mag ik je door handoplegging en gebed priester wijden. Door de verkondiging, door de bedienen van de sacramenten mag je mensen bij de bronnen van het goddelijk leven brengen. Als herder maak je hen tot volk van God.

Willem Renders

Willem, ik zie je ouders en de mensen die vandaag om jou heen staan. Jouw weg naar deze dag en naar deze stad was niet kort. Uit een Brabantse familie groeide je op in Italië. In deze wijding leggen we de brug naar de streek waar je thuis bent. De olie namelijk, gewijd tot het chrisma waarmee ik jullie zal zalven, komt van de olijfbomen bij jullie thuis. Je ouders zullen daar blij mee zijn. Je kwam naar Eindhoven voor een technische studie. In de H. Hart kerk ontmoette je mensen die je tussen alle stemmen van de moderne wereld in de stem van Jezus sterker deden horen. In een kring rond de pastoor sprak je over roeping. Je vond de weg naar het seminarie in den Bosch. Maar je had nog een zijweg te gaan. God voorziet voor een mens dikwijls verschillende leerscholen. Die zijn soms moeilijk, maar ook altijd verrijkend. Zij leren ons de stemmen te onderscheiden en in die onderscheiding hoorde je duidelijk dat de stem van de Goede Herder je toekomst geeft. Je koos heel bewust priester te zijn in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Mooi dat je gewijd wordt in het jaar van Floris van de Putt, een geëerd kerkmusicus in ons bisdom en een oudoom van jou. Het is je overtuiging dat e stem van de Goede Herder overal moet klinken. Daarom was jij één van de oprichters van Radio Maria. Nu je opleiding is voltooid en je met goed gevolg stage hebt gelopen in Oss mag ik je vandaag door handoplegging en gebed priester wijden. Door de verkonding, door de bediening van de sacramenten mag je mensen bij de bronnen van goddelijk leven brengen. Als herder maak je hen tot volk van God.

Herman Schaepman

Herman, jij bent omgeven door je moeder, je familie en door mensen overal vandaan die je dierbaar zijn. Jouw levensweg begon in deze stad. Jouw wieg stond in ’s-Hertogen-bosch. Je bent een man, gericht op de samenleving in universeel perspectief. Dit heeft te maken met je familie, met je eerste studie en met je missionaire betrokkenheid. Je studie bracht je in de hotelwereld, o.a. in Parijs. Maar al vlug trok je naar Afrika en werkte er als leken-missionaris bij de armen. Je raakte in contact met de missie-congregatie Mill-Hill. Dit bracht je op een seminarie in Engeland. De stem van de Heer riep je echter op om priester te worden in Nederland. Terug naar je geboorteplaats. Je kreeg je vorming aan het Beda College te Rome. Vier jaar verbleef je dichtbij de graven van Petrus en Paulus. Dichtbij de paus, die de stem van Christus telkens opnieuw doet klinken. Je liep stage in Uden en daar kun je verder ingroeien in ons bisdom. Vandaag mag ik je in aanwezigheid van je moeder en je familie door handoplegging en gebed wijden tot priester. Door de verkondiging, door de bediening van de sacramenten mag je de mensen bij de bronnen van het goddelijk leven brengen. Als herder maak je hen tot volk van God.

Homilie bij de priesterwijdingDe Kerk, broeders en zusters, is het volk van God. Christus heeft door de heilige Geest de Kerk tot een nieuwe gemeenschap gemaakt. Hij gaf haar een universele opdracht. Tot zijn leerlingen zei Hij: Gaat uit naar alle volkeren en ga tot het einde van de aarde. Maak allen tot mijn leerlingen. Aldus is het volk van God, de Kerk, in Christus’ naam teken en instrument van eenheid onder alle mensen.

Piet, Willem, Herman, jullie weten wat jullie opdracht is als priester. Toch is het in ons steeds meer geseculariseerde land een vraag hoe een goede ingang te vinden bij de mensen? Men zegt: goede catechese of de mensen in nood helpen, of goed gevierde liturgie. Dit is juist. Het begin, broeders, ligt in ieder geval, zoals mijn hulpbisschop monseigneur Mutsaerts het vaak zegt, bij het naar de mensen toe gaan.

Je kunt mensen alleen overtuigen en iets geven als je hen kent, hen waardeert. Dit is belangrijk voorbereidend werk. Een belangrijke missie. Juist omdat er in onze samenleving zoveel mensen zijn die mislukken in het leven met elkaar. Er is in gezinnen, in werkkringen, in de politiek zoveel wat wringt, wat schuurt en schaaft. Hieronder liggen vaak diepere relationele problemen. Leven met een ander stelt hoge eisen. Heel wat mensen lopen rond met diepe verwondingen. Zij zijn niet verzoend met zichzelf. Zij kennen zichzelf onvoldoende. Zij weten zich niet gekend, niet bemind. Hierdoor durven zij zich niet te geven in relaties. Zij komen vast te zitten in angst en trots.

Broeders en zusters, in dit kader lijkt het mij een grote genade dat paus Franciscus het jaar 2016 heeft uitgeroepen tot een heilig jaar met als thema Gods barmhartigheid. In God is de diepst mogelijke verzoening mogelijk. Geen mens hoeft te wanhopen. Voor iedere mens is er genezing. Dit vraagt wel om de niet gemakkelijke weg van bekering te gaan. Wat zou het veel mensen goed doen die weg te gaan. Het is een weg die de Kerk mag aanbieden, niet om mensen te pesten, maar om mensen te genezen. Hen weer te openen voor echt geluk. Het begin van de weg ligt bij het opzien naar het gelaat van Christus. Paus Franciscus zegt hierover: “Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van God.”.

Bisschoppen, priesters, dienen juist in onze tijd op de weg van bekering voorop te gaan. Onze roeping vraagt van ons dat we blijven luisteren, bidden, blijven zoeken naar zuiverheid en transparantie, naar eenvoudig en arm leven en dat we in gehoorzaamheid en in alle eenvoud het met elkaar leven om de Kerk en samenleving te dienen. De weg van bekering is net zo goed voor ons een grote stap. Wij zitten immers net als veel van onze gelovigen verstrikt in een Kerk die moeilijk kan spreken over zonden. Jezus, de Goede Herder, daarentegen legt de wonden die de zonden achter laten makkelijk open. Hij spreekt mensen in nood makkelijk aan. Zijn liefde gaat voorop. In Hem is geen kwaad. Hij vergeeft en geeft de kracht te herstellen. Hij gooit het leven van mensen om door hen in Zijn hart te sluiten. Hij is gekomen juist voor de zieken. Jezus vraagt dat priesters voorop gaan. Hij geeft ons een geweldige opdracht, een geweldig geschenk mee. Ons – zo zegt Paulus – heeft Hij de dienst van de verzoening toevertrouwd. Van Gods wege mogen priesters mensen genezen en bekwaam maken voor een leven in liefde, de weg wijzen naar een geslaagd relationeel leven.

Homilie bij de priesterwijdingDit stelt eisen aan ons. Ga naar de mensen. Kijk elkaar in de ogen. Luister, echt, met het hart, naar de ander. Wees met de Goede Herder een goede herder. Trek als een broer, als een vader, als een vriend op met mensen. Laat hen voelen dat je in dienst wilt staan van hen, dat je jezelf wegcijfert om teken en instrument van eenheid onder de mensen te zijn. We openen vooral de weg naar verzoening door het Kruisoffer van Christus, waarin Hij zijn leven inderdaad geeft tot vergeving van de zonden, in iedere Mis tegenwoordig te stellen. Inderdaad, iedere dag geeft Jezus onder ons zijn leven tot vergeving van de zonden. Verzoening mogen de priesters eveneens in Jezus’ naam geven in het sacrament van boete en verzoening. Toon u in dit sacrament een Vader. Ga liefdevol met de ander om. Met een barmhartig hart. Na de belijdenis van de zonden mag de priester bidden: “God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de Heilige Geest uitgestort tot vergeving van zonden.

Hij schenkt u door het dienstwerk van de Kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.

Geweldig, 2016 een Heilig Jaar waarin Gods barmhartigheid centraal staat. Dit Heilig Jaar kan onze Kerk in haar hart zuiveren. Laten wij, bisschoppen, priesters, diakens, pastoraal werkers, kernvrijwilligers, voorop gaan. Zoek genezing. Laat je verzoenen met God. Laat je herscheppen. Word opnieuw geboren. Iedereen die genezen is en die deze genezing steeds weer zoekt is in staat anderen tot genezing te brengen. Pastoraat gaat van mens tot mens. In dit opzicht is er nood aan priesters en is priester zijn een prachtige uitdaging.

Piet, Willem en Herman, blijf de weg met Christus gaan. Blijf daarvoor in het gezelschap van Maria.

Broeders en zusters, laten we ons nu in intens gebed verenigen met elkaar. Mogen we gedragen worden door de heiligen en maken wij ons eveneens een met onze dierbare overledenen. We denken in het bijzonder aan de ouders en aan de vrouw van Piet de Jong, aan de Vader en aan de oudste zus van Herman Schaepman, aan de overleden familieleden van Willem Renders. Laten we overgaan tot de wijding.

Amen

+ Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans,
Bisschop van ’s-HertogenboschVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook