Jezus kijkt je aan

Wat is jouw antwoord? Volg je Hem na?

dinsdag, 13 oktober 2015

Angelus op zondag 11 oktober 2015 door paus Franciscus. “Alleen door met nederige dankbaarheid de liefde van de Heer te ontvangen, bevrijden wij ons van de verleiding van afgoden en van de verblinding van onze illusies (…). De Heer vraagt ons los te maken van die valse rijkdommen om het echte leven binnen te gaan, een vol, authentiek, lichtend leven”, legt hij uit.

Hij maant de jongeren op het Sint-Pietersplein aan de blik van Christus te ervaren: “Ik vraag u, jongeren, jongens en meisjes, hier op het plein: heeft u Jezus’ blik op u gevoeld? Wat is uw antwoord aan Hem? Verkiest u dit plein te verlaten met de vreugde die Jezus ons geeft of met de droefheid in het hart die de wereld ons geeft?”.

Hij roept het gebed van de Maagd Maria in en nodigt uit “ons hart voor Jezus’ liefde, Jezus’ blik te openen, de enige die onze dorst naar geluk kan verzadigen”.

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het Evangelie van vandaag, uit het 10e hoofdstuk van Marcus, is rond drie scènes opgebouwd, telkens door Jezus’ blik bepaald.

Angelus 11 oktober 2015De eerste scène spreekt over de ontmoeting tussen de Meester en iemand die volgens de parallelle passage in Matteüs, voorgesteld wordt als een “jongeman”. De ontmoeting van Jezus met een jongere. Deze gaat Jezus tegemoet, knielt en noemt Hem “goede Meester”. Vervolgens vraagt hij Hem: “wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?”, dat wil zeggen het geluk (v. 17). “Het eeuwige leven” is niet alleen het leven in het hiernamaals, maar het is een vol, vervuld leven, zonder grenzen. Wat moeten wij doen om daartoe te komen? Jezus’ antwoord vat de geboden samen die verwijzen naar de liefde voor de naaste. Hieromtrent heeft deze jongeman zich niets te verwijten; maar vanzelfsprekend voldoet het onderhouden van deze voorschriften hem niet, het voldoet zijn verlangen naar volheid niet. En Jezus vermoedt het verlangen van deze jongere in zijn hart ; daarom zet Hij Zijn antwoord om in een intense blik vol tederheid en genegenheid. Het Evangelie zegt dit: “Jezus keek hem liefdevol aan” (v. 21). Hij gaf zich rekenschap dat het een goede jongen was ... Maar Jezus kent ook het zwakke punt van zijn gesprekspartner en doet hem een concreet voorstel: al zijn bezit aan de armen geven en Hem volgen. Maar deze jongeman heeft een hart, verdeeld tussen twee heren: God en het geld, en hij gaat bedroefd weg. Dit toont aan dat geloof en gehechtheid aan rijkdom niet samen kunnen bestaan. Zo gaat heet aanvankelijk elan van deze jongeman uiteindelijk verloren in een leven zonder het geluk van een sequela (navolging van Christus), en het loopt verkeerd.

In een tweede scène, concentreert de evangelist zich op Jezus’ ogen en het gaat dit keer om een nadenkende blik, een waarschuwing: “Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: ‘Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!’” (v. 23). Ten overstaan van de verbazing van de leerlingen die zich afvragen : “Wie kan dan nog gered worden ?” (v. 26), antwoordt Jezus met een bemoedigende blik – en dat is de derde blik; Hij zegt: ja, voor mensen is het geluk onmogelijk, maar niet voor God (cf v. 27). Als wij ons aan de Heer toevertrouwen, kunnen wij alle hindernissen overwinnen die ons beletten Hem op de weg van het geloof te volgen. Zich toevertrouwen aan de Heer. Hij is het, die ons geloof zal geven, die ons het heil zal geven, die ons op deze weg zal vergezellen.

Angelus 11 oktober 2015Zo zijn we aan de derde scène gekomen, die van Jezus’ plechtige verklaring : « Voorwaar, Ik zeg u : er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud » (v. 29-30). Dit “honderdvoud” bestaat uit dingen die men voordien bezat en die men losgelaten heeft, maar die tot in het oneindige vermenigvuldigd worden. Men ontzegt zich bezit en ontvangt daarentegen de genieting van het ware goed; men bevrijdt zich van slavernij aan dingen en wint de vrijheid van dienstbaarheid uit liefde; men verzaakt aan bezit en haalt er de vreugde van de gave uit. Zoals Jezus zei: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20,35).

De jongeman heeft zich niet laten overmeesteren door Jezus’ liefdesblik en kon daarom niet veranderen. Alleen door met nederige dankbaarheid de liefde van de Heer te ontvangen, bevrijden wij ons van de verleiding van afgoden en van de verblinding van onze illusies. Geld, plezier, succes verblinden, maar daarna ontgoochelen ze; zij beloven het leven, maar geven de dood. De Heer vraagt ons van die valse rijkdommen los te maken om het echte leven binnen te gaan, een vol, authentiek, lichtend leven. En ik vraag u, jongeren, jongens en meisjes hier op het plein: heeft u Jezus’ blik op u gevoeld? Wat is uw antwoord aan Hem? Verkiest u dit plein te verlaten met de vreugde die Jezus ons geeft of met de droefheid in het hart die de wereld ons geeft?

Moge de Maagd Maria ons helpen ons hart voor Jezus’ liefde, Jezus’ blik te openen, de enige die onze dorst naar geluk kan verzadigen.

(Vertaling: Maranatha-gemeenschap)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook