Vastenproject 2016

Missionarissen Dienaars van de Armen van de Derde Wereld

woensdag, 10 februari 2016

www.msptm.comWe stellen u hierbij graag het vastenproject 2016 voor, dat de priesterstudenten zelf gekozen hebben. De seminariegemeenschap wil in deze veertigdagentijd geld inzamelen voor het werk van de Missionarissen Dienaars van de Armen van de Derde Wereld.

Weldra zal één van de priesters een informatie-avond komen verzorgen in het Sint-Janscentrum over het werk van de Missionarissen-Dienaars der Armen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wie zijn we en wat doen we?

Priesters en Broeders Missionarissen Dienaars der Armen.

De priester-missionarissen Dienaars der Armen ondersteunen op geestelijk gebied elke gemeenschap van de beweging. Met de Godgewijde broeders nemen zij de arme kinderen op en staan in voor hun opvoeding, zowel weeskinderen als kinderen met ernstige familiale problemen. Deze kinderen worden vanaf 6 jaar opgenomen in de Foyer Heilige Tarcisius midden de Cité van de Kinderen te Andahuaylillas (Peru).

Met de broeders dragen ze bij tot de organisatie en het beheer van het Liefdadigheidscollege “Heilige Francisco en Jacinta Marto” en de beroepsateliers (in de “Cité van de Kinderen” in Andahuaylillas – Peru).

Sint-Janscentrum Vastenproject 2016Ze dragen het Lichaam en het Bloed van Christus Verlosser naar de verwijderde en meest afgelegen dorpen van de Andes Cordillera terwijl ze de liefdesboodschap en het heil van Christus Gekruisigd en Verrezen verkondigen.

Ze zijn werkzaam in Peru en in Cuba.

Zusters-Missionarissen

De Zusters-Missionarissen Dienaressen der Armen van de Derde Wereld leven op het ritme van het zusterlijke leven en het gebedsleven. Hun leven wordt gekenmerkt door een grote liefde tot de Eucharistie en tot de Maagd Maria, gedragen door een diep sacramenteel leven en het dienstwerk aan de armen. Onder de armen hebben zij een voorkeur voor de weeskinderen, de verlaten en zieke kinderen, zonder daarbij de armen van de Andes Cordillera te vergeten aan wie zij de Blijde Boodschap van het Evangelie brengen.

De zusters leiden een leven van dienstbaarheid in de volgende centra:

De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Cuzco waar zij arme kleine jongens en meisjes opnemen. Sommige van die kinderen zijn fysisch of psychisch gehandicapt. Daar ook kunnen de meisjes verder opgroeien in een gezond klimaat op alle gebied.

De Foyer “Heilige Theresia van Jezus” in Lima (hoofdstad van Peru): zij zorgen er voor arme kinderen die uit de Cordillera komen en die in Lima chirurgische ingrepen moeten ondergaan. Dit huis biedt ook de mogelijkheid aan de zusters zelf om hun vorming te vervolledigen.

Centra van Bijstand voor Ontwikkeling in verschillende dorpen van de Andes Cordillera van Peru (Cusibamba, Punacancha en Rumichaca). Hun diensten daar zijn verschillend zoals: het open houden van een refter voor kinderen en bejaarden, evangelisatie, catechese en voorbereiding tot de sacramenten, wekelijkse bezoeken aan de dorpen in het omliggende en godsdienstonderricht in de scholen.

Familie-Missionarissen

Echtparen Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld. Met hun kinderen verlieten ze hun land van herkomst en besloten zij de deuren van hun gezin open te zetten voor de allerarmsten. Deze families vormen huiskerken die willen groeien door de liefde, waarvan zij zelf leven, te delen met mensen die lijden.

De echtgenoten van die families staan in voor de volgende werken in de “ Cité van de Kinderen ” in Andahuaylillas:

Het Liefdadigheidscollege “Zalige Francisco en Jacinta Marto” dat ongeveer 200 jongens gratis onthaalt. Beroepsateliers waar deze jongens een beroep aanleren dankzij de vorming aangeboden door leraars uit de technische sector.

De echtgenotes zijn werkzaam in de volgende werken:

Sint-Janscentrum Vastenproject 2016Het Liefdadigheidscollege “Heilige Maria Goretti” en de Beroepsateliers die er aan verbonden zijn. Dit college in de stad Cuzco ontfermt zich over 400 arme meisjes die gratis onderwijs krijgen, opvoeding en beroepsvorming, al het nodige schoolmateriaal, gezonde voeding en de nodige sanitaire bijstand.

Elke week gaan de familie-missionarissen op missie in een dorp van de Cordillera waar zij catechese geven en de meest kwetsbare families materiële hulp bieden.

De familie-missionarissen werken ook in Lima, in Guadalajara in Mexico en in het onthaalcentrum te Budapest (Hongarije) voor zigeunerkinderen die uit verschillende arme wijken komen van de hoofdstad van Hongarije.

De contemplatieve missionarissen

Het monasterium “Onze Lieve Vrouw van de Stilte” van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld maakt deel uit van de beweging, die op hen kan rekenen als de “missionarissen van de stilte”. Deze contemplatieve gemeenschap bestaat uit priesters en broeders. Zij leiden een boetvaardig leven in een gesloten gemeenschap en wijden hun leven aan de lofprijzing van God. Ze zijn voorsprekers bij de Heer voor al de leden van de Kerk aan de zijde van de Heilige Maagd Maria, ons aller Moeder, om zo de missionarissen geestelijk bij te staan en uit eerherstel voor de zonden van de mensheid.

Toegewijd aan het liturgisch gebed en de eucharistische aanbidding, onthaalt de gemeenschap ook de mannelijke leden van de beweging die de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius van Loyola willen volgen. De contemplatieve priesters leiden de Ignatiaanse retraites ook voor priesters, broeders en jonge leken die geen deel uitmaken van de beweging.

De oblaten en de ondersteuningsgroepen

De oblaten: dit zijn zieken, bejaarden of gevangenen die hun lijden opofferen ten voordele van de armen van de derde wereld en al diegenen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld dagelijks beleven.

Ondersteuningsgroepen: dit zijn groepen mensen die het charisma van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld vanuit hun land met ons mee beleven door hun gebed, hun offers en hun dagelijkse bekering. Zij engageren zich om het charisma van de beweging te leren kennen door samenkomsten te organiseren, missionaire gebedsgroepen op te richten, tijdschriften uit te delen, enz.

Seminaries

Het Missionair Vormingshuis “Heilige Maria Moeder der Armen” in Ajofrín (Toledo – Spanje) onthaalt jongeren van verschillende nationaliteiten die willen ingaan op een religieuze roeping en die zich tijdens een onderscheidings- en missiejaar in Peru verdiept hebben in de roeping tot Missionaris-Dienaar der Armen. De opleiding in het vormingshuis duurt gewoonlijk zes jaar; de kerkelijk voorziene tijd om menselijke, geestelijke en missionaire vorming te ontvangen.

Sommigen van die jongeren oriënteren zich op het priesterambt, anderen op een leven in dienstbaarheid als Broeders-Missionarissen Dienaars der Armen. Nog anderen bereiden zich voor op een roeping tot het contemplatieve leven binnen de beweging. De menselijke en geestelijke vorming verloopt doorheen het leven van elke dag en is zo opgebouwd dat de kostbare waarden die in het hart van de christelijke Traditie geworteld zijn als vanzelf worden doorgegeven. De Heilige Eucharistie vormt het hart van deze spirituele vorming. De twee hoogtepunten van iedere dag zijn ’s morgens het opdragen van de Heilige Mis en ’s avonds de eucharistische aanbidding. De kinderlijke en liefdevolle devotie tot de Moeder Gods wordt gevoed met de dagelijkse rozenkrans. De liefde tot de Kerk komt tot uiting in het gemeenschappelijk getijdengebed en het geestelijk leven groeit ook dankzij de praktijk van de gregoriaanse zang.

Sint-Janscentrum Vastenproject 2016Sport, uitstappen en ontspanningsmomenten vormen eveneens belangrijke momenten voor het leven op het seminarie, omdat deze de christelijke broederlijkheid onder alle broeders bevorderen. De seminaristen ontvangen hun intellectuele vorming aan het Theologisch Instituut “San Ildefonso” van Toledo. Dit instituut staat goed bekend om zijn ernst en vooral voor zijn trouw aan de leer en aan de Traditie van de Katholieke Kerk. Het vormingshuis wil zo een “werkplaats” van heiliging zijn, doordrenkt van stilte en onthechting, waar de Heilige Geest de harten kan voorbereiden tot het offer voor het heil van velen en vooral voor dat van de armen.

Kleinseminarie (Andahualillas – Peru): Het kleinseminarie “Heilige Lodewijk van Gonzagua” ontvangt jongens die zich de vraag stellen of zij geroepen zijn tot het priesterschap. Vanaf 12 jaar mogen de jongens een aanvraag doen om toegelaten te worden tot het kleinseminarie.

Ons charisma

Het charisma van de Beweging van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld berust op vijf fundamentele principes:

  • De liefde voor Jezus in de Eucharistie, dagelijks plechtig en gemeenschappelijk aanbeden.
  • De godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria volgens de kerkelijke leer. Deze devotie leidt ons naar de Eucharistie en vormt ons om tot ‘eucharistie’ voor de allerarmsten die ons nodig hebben.
  • De lezing van het boek “De Navolging van Jezus Christus”. Dag na dag is deze geestelijke lezing de beitel die ons vormt naar het nederige en gehoorzame beeld van de Dienaar van de Heer.
  • Onze beweging is geboren om de Heilige Vader en de Kerk te vertegenwoordigen te midden de armen. De trouw aan de Heilige Vader en aan de Kerk maakt dus integraal deel uit van de roeping van de Missionaris Dienaar der Armen.
  • Het engagement om de arme Christus na te volgen, Hij die niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven voor de mensen. Dit kan enkel gebeuren in een geest van voortdurende bekering.

Onze belangrijkste bezigheid is om op nederige en stille wijze te evangeliseren, opdat de armen zouden kunnen leven volgens hun menselijke waardigheid en als kinderen van God. Op een bijzondere wijze willen we ons ganse leven wijden aan de dienst van de arme kinderen. We moeten daar gaan waar anderen niet geraken, verder dan de bestaande asfaltwegen, om de zwakken en de mensen in de marge op te zoeken. In hen herkennen we het gelaat van Christus.

Onze missie

  • Het Evangelie aan de armen bieden. Zij wachten op de aanwezigheid van Christus in hun midden. Wij kunnen de armen niet de rijkdommen van de Kerk laten ontberen, die Christus ons doorheen de sacramenten en de katholieke leer geeft.
  • Aan de kinderen die we onthalen, bieden we een opvoeding waarin alle belangrijke dimensies van de menselijke persoon geïntegreerd worden. Naar het voorbeeld van de Heilige Johannes Bosco en van zijn systeem van preventie willen we op christelijk, intellectueel, en professioneel vlak vorming bieden aan de mensen die morgen de verantwoordelijkheid voor de maatschappij zullen dragen.
  • Missionaire samenkomsten en geestelijke retraites in verschillende landen organiseren om het leven tot heiligheid te bevorderen, waar ieder toe geroepen.

De stichter

Pater Giovanni Salerno is geboren in Gela (Caltanissetta – Sicilië, Italië) op 30 januari 1938. In 1954 beëindigde hij zijn middelbare studies bij de paters Augustijnen in Palermo. Daarna ging hij naar San Gimignano in Toscane, waar hij toetrad tot het noviciaat van de Orde van Sint-Augustinus. Van 1957 tot 1961 volgde hij theologie in het seminarie van het aartsbisdom van Monreale (Palermo), waar hij op 23 december 1961 tot priester werd gewijd. Na zijn wijding vroeg hij aan zijn oversten de toelating om tropische geneeskunde te mogen studeren: reeds als kind droomde hij ervan om de armen in de Derde Wereld te helpen.

In augustus 1968 is Pater Salerno met een groep Augustijnen naar Peru vertrokken om er een prelatuur te openen in de Andes van de Apurimac. Op deze missiepost werd hij geconfronteerd met een verontrustende situatie: ganse dorpen leven er nog als in het “stenen tijdperk”, in een complete verlatenheid en afzondering. Daarom begon hij medische dispensaria op te richten in de belangrijkste dorpen van de streek. In de stad Abancay stichtte hij een leprozerie om er zieken te verzorgen, die aangetast zijn door de ziekte van Hansen (lepra).

Pater Giovanni besefte reeds snel dat de armen van het Andesgebergte in Peru niet alleen priester-missionarissen nodig hebben, maar ook geneesheren en lekengelovigen, die hun ganse leven aan hen toewijden.

In het begin van de jaren ’80 komt hij ertoe om een kerkelijke beweging op te richten: de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld (Opus Christi Salvatoris Mundi). De Beweging nodigt jongeren, families, priesters en leken uit om zich te engageren ten dienste van zovele lijdende broeders en zusters in de Derde Wereld.

Uw bijdrage

Giften voor het vastenproject kunnen bij het seminarie afgegeven worden of gestort worden op iban rekeningnummer: NL12 FVLB 0225 2036 34 t.n.v. Seminarie Bisdom Den Bosch met de vermelding ‘Vastenproject 2016’.

Dit filmpje geeft een goed beeld van een dag uit het leven van één van de Priester-Missionarissen van de Derde Wereld:

Voor meer informatie, zie: www.msptm.comVideogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook