Wees uw priesters nabij en strijd tegen verdeeldheid!

Oproep bisschoppen in missiegebied

zaterdag, 10 september 2016

“De meest nabije naaste van de bisschop is de priester”, herhaalt paus Franciscus tot twee keer toe tijdens de audiëntie voor deelnemers aan een vormingsseminar voor onlangs benoemde bisschoppen in missiegebieden. Het seminar werd georganiseerd door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken en de audiëntie vond plaats op vrijdag 9 september 2016 in de Clementinazaal van het Apostolisch Paleis.

“Alle priesters moeten de nabijheid van hun bisschop voelen, zegt de paus. Wanneer een bisschop een telefoonoproep van een priester ontvangt, of een brief, dan antwoordt hij onmiddellijk, onmiddellijk! Indien mogelijk, dezelfde dag. Maar deze nabijheid moet op het seminarie beginnen, tijdens de opleiding, en daarna doorgaan.”

De paus waarschuwt tegen de ‘twee wapens’ die ‘de Kerk kunnen vernietigen’: verdeeldheid en geld. “De duivel komt binnen langs de geldbeugel en vernietigt met de tong”, zegt hij: “alsjeblieft, strijd tegen verdeeldheid”.

Dierbare broeders,

Het vormingsseminar voor onlangs benoemde bisschoppen, georganiseerd door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volken, geeft mij de gunstige gelegenheid u te ontmoeten en één voor één te begroeten. Ik dank kardinaal Fernando Filoni voor zijn woorden en voor al het werk dat hij met zijn medewerkers van het dicasterium ten goede leidt.

L’Osservatore Romano
Paus Franciscus tijdens het seminar op 9 september 2016
Paus Franciscus tijdens het seminar op 9 september 2016

Naar Rome gekomen voor dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid, heeft u zich verenigd met de talrijke pelgrims uit alle hoeken ter wereld: deze ervaring heeft ons allen veel goed gedaan; zij doet ons voelen dat wij allen pelgrims zijn, pelgrims van de barmhartigheid, dat wij allemaal nood hebben aan de genade van Christus om barmhartig te zijn zoals de Vader. Elke bisschop ervaart deze realiteit in de eerste plaats voor zichzelf, en als vicaris van de “Herder bij uitstek” van de schapen (Hebr. 13,20) is hij geroepen om door zijn leven en bisschopsambt Gods vaderschap, goedheid, toewijding, barmhartigheid, zachtmoedigheid en tegelijk het gezag van Christus te manifesteren, die gekomen is om Zijn leven te geven om van alle mensen één enkele familie te maken, verzoend in de liefde van de Vader. Ieder van u werd als herder in zijn bisdom geplaatst om de Kerk van God in naam van de Vader te besturen, wiens beeld u aanwezig brengt, in naam van Jezus Christus Zijn Zoon, door wie u aangesteld werd tot leraar, priester en leidsman, en in naam van de Heilige Geest die leven geeft aan de Kerk (cf. Post-syn. Apost. Exhort. Pastores gregis, 7).

De plaatsen vanwaar u afkomstig bent, verschillen en zijn op afstand van elkaar, en behoren tot de grote constellatie van de fameuze missiegebieden. Daarom heeft ieder van u het grote voorrecht en tegelijk de verantwoordelijkheid op de vuurlijn van de evangelisatie te staan. Naar het beeld van de Goede Herder wordt u gevraagd zorg te dragen voor de kudde en op zoek te gaan naar de schapen, in het bijzonder naar degenen die veraf of verdwaald zijn, nieuwe manieren te zoeken voor de verkondiging, mensen tegemoet te gaan, en degenen die de gave van het doopsel ontvingen te helpen groeien in het geloof opdat de gelovigen – ook de “lauwe” of niet pratikerende - opnieuw de vreugde van het geloof en een evangeliserende vruchtbaarheid ontdekken (cf. Apost. Exhort. Evangelii gaudium, 11). Daarom moedig ik u aan ook de schapen te ontmoeten die nog niet tot Christus’ omheinde ruimte behoren : “de evangelisatie is wezenlijk verbonden aan de verkondiging van het Evangelie aan degenen die Jezus Christus niet kennen of Hem steeds afgewezen hebben” (ibid., 14).

In het missiewerk kan u beroep doen op verschillende medewerkers. Vele lekengelovigen, ondergedompeld in een wereld die getekend is door tegenstellingen en onrechtvaardigheden, zijn beschikbaar om de Heer te zoeken en van Hem te getuigen. Het komt vooreerst de bisschop toe alle pogingen en inspanningen aan te moedigen, te begeleiden en te stimuleren die reeds gebeuren om de hoop en het geloof levendig te houden.

De jonge Kerken waarvan u de herders bent, zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van een lokale geestelijkheid die soms talrijk is, soms zeldzaam of ronduit bescheiden. In elk geval, vraag ik u tijdens de seminariejaren aandacht te verlenen aan de voorbereiding van de priesters en nooit op te houden hen te begeleiden tijdens de permanente vorming na de wijding. Weet hun een concreet en tastbaar voorbeeld te geven. Probeer in de mate van het mogelijke, deel te nemen aan de belangrijkste momenten van hun opleiding en steeds zorg te dragen voor de pastorale dimensie. Vergeet niet dat de meest nabije naaste van de bisschop de priester is. Alle priesters moeten de nabijheid van hun bisschop voelen. Wanneer een bisschop een telefoonoproep van een priester ontvangt, of een brief, dan antwoordt hij onmiddellijk, onmiddellijk! Indien mogelijk, dezelfde dag. Maar deze nabijheid moet op het seminarie beginnen, tijdens de opleiding, en daarna doorgaan. De meest nabije naaste van de bisschop is de priester.

De dynamiek van het wijdingssacrament, de roeping zelf en de zending van de bisschop, evenals de plicht om de concrete problemen en vragen van de te evangeliseren samenleving zorgvuldig te volgen, vereisen dat elke bisschop naar de volheid van de rijpheid van Christus streeft (Ef. 4,13). Moge de liefde van Christus en de toewijding van de Kerk voor alle mensen ook steeds duidelijker stralen doorheen het getuigenis van zijn eigen menselijke, spirituele en intellectuele rijpheid, waarin de pastorale liefde centraal staat.

Waak er zorgvuldig over dat al wat in het werk gesteld wordt voor de evangelisatie en de verschillende pastorale activiteiten, waarvan u de promotor bent, niet geschaad of tevergeefs zou zijn door de verdeeldheid die reeds bestaat of die kan ontstaan. Verdeeldheid is het gemakkelijkste wapen van de duivel om de Kerk van binnenuit te vernietigen. Hij heeft twee wapens, maar het belangrijkste is de verdeeldheid; het andere is geld. De duivel komt binnen langs de geldbeugel en vernietigt met de tong; kwaadsprekerij verdeelt en de gewoonte kwaad te spreken is een “terroristische” gewoonte. Kletspraat is “terrorisme” dat een bom gooit, kwaadspreken vernietigt. Alstublieft, strijd tegen verdeeldheid, want het is één van de wapens van de duivel om de lokale en de universele Kerk te vernietigen. Vooral verschillen die te wijten zijn aan de verschillen tussen volksgroepen op één grondgebied, mogen niet binnendringen in de christengemeenschappen zodat ze er de bovenhand gaan krijgen. Sommige uitdagingen zijn moeilijk op te lossen, maar met Gods genade, met gebed en boete, is het mogelijk. De Kerk is geroepen zich steeds boven de connotaties van stammen en culturen te plaatsen, en de bisschop - zichtbaar teken van eenheid - heeft de taak de lokale Kerk onophoudelijk op te bouwen binnen de gemeenschap van al haar leden.

Dierbare broeders, ik ben zeker dat hetgeen u deze dagen heeft kunnen delen, iedereen zal helpen om zijn eigen ambt met geestdrift tot een goed einde te leiden. Draag zorg voor het volk van God dat u werd toevertrouwd, draag zorg voor uw priesters, draag zorg voor uw seminaristen. Dat is uw werk. Moge Maria, onze Moeder, u beschermen en steunen. Wat mij betreft, ik verzeker u van mijn gebed, en u ook alstublief, bid voor mij, ik heb het ook nodig!

(vertaling Maranatha-gemeenschap)Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook