Opleidingen

In het Sint-Janscentrum zijn drie opleidingen gevestigd

De Priesteropleiding

God roept alle mensen om Hem te volgen. Sommigen geeft Hij een speciale roeping om herder te worden in zijn Kerk; om priester te worden. Zij die deze roeping ervaren komen naar de priesteropleiding, het seminarie.

De vorming aan het Sint-Janscentrum geschiedt in een interne dagopleiding. In het huis aan de Papenhulst leven, studeren en bidden de priesterkandidaten in het voetspoor van Jezus Christus. De opleiding gaat uit van harmonie op vier niveaus: geestelijk leven, studie, menselijke vorming en groei in pastorale vaardigheden.

De bisschoppen van Nederland hebben vastgesteld dat een kandidaat die zich aandient voor de priesteropleiding dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs (dat wil zeggen VWO, HAVO of tenminste MBO-4).

Op het Sint-Janscentrum treft men studenten aan met heel gevarieerde achtergronden: mensen met een universitaire vooropleiding, maar ook priesterkandidaten met beroepservaring in de horeca of in de scheepvaart.

Het eerste jaar van de vorming is een oriëntatiejaar. In dit jaar ligt het accent op een levendige omgang met God en Jezus Christus binnen de context van de Kerk, zodat de roeping aan het einde van het jaar beter gefundeerd is.

Vervolgens komen twee jaren waarin filosofie, klassieke talen en onderdelen van de theologie worden bestudeerd.

Daarna volgen drie jaren waarin de H. Schrift en de theologie die daaruit voortvloeit wordt bestudeerd. In die jaren vinden er stages plaats, op het gebied van pastoraat en catechese.

Het daaropvolgende is het wijdingsjaar wat in de parochie wordt doorgebracht. In november vindt de diakenwijding plaats en de zaterdag na Pinksteren de priesterwijding.

De eerste vijf jaar na de wijding vindt er begeleiding plaats op het gebied van pastorale vaardigheden, studie en spiritualiteit.

De Diakenopleiding

De opleiding tot het permanente diaconaat is een vijfjarige weekendopleiding. De opleiding is bedoeld voor mannen die vanuit het geloof in Jezus Christus in de Kerk dienstbaar willen zijn aan zwakke mensen. Daarnaast is een diaken behulpzaam in de liturgie.

De opleiding bestaat uit een combinatie van geestelijke vorming, stages in de pastorale praktijk en studie op het gebied van filosofie en theologie.

Het Instituut voor godsdienstwetenschappen

Alle gedoopten, mannen en vrouwen, hebben de roeping om dieper door te dringen in het geloof. Als je als gedoopte de taak op je neemt om zorg te dragen voor catechese in de parochie, of dat je op een ander terrein actief bent, belangrijk is het om een gedegen vorming te ontvangen. Ook voor verdieping van het persoonlijk geloof is er een goed aanbod. Dit aanbod is uitgesplitst in:

  1. de Geloofscursus, voor persoonlijke geloofsverdieping
  2. de Pastorale cursus bestaande uit meer dan vijfentwintig modules

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch