Opleidingen

In het Sint-Janscentrum zijn drie opleidingen gevestigd

De Priesteropleiding

God roept alle mensen om Hem te volgen. Sommigen geeft Hij een speciale roeping om herder te worden in zijn Kerk; om priester te worden. Zij die deze roeping ervaren komen naar de priesteropleiding, het seminarie.

De vorming aan het Sint-Janscentrum geschiedt in een interne dagopleiding. In het huis aan de Papenhulst leven, studeren en bidden de priesterkandidaten in het voetspoor van Jezus Christus. De opleiding gaat uit van harmonie op vier niveaus: geestelijk leven, studie, menselijke vorming en groei in pastorale vaardigheden.

De bisschoppen van Nederland hebben vastgesteld dat een kandidaat die zich aandient voor de priesteropleiding dient te beschikken over een diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs (dat wil zeggen VWO, HAVO of tenminste MBO-4).

Op het Sint-Janscentrum treft men studenten aan met heel gevarieerde achtergronden: mensen met een universitaire vooropleiding, maar ook priesterkandidaten met beroepservaring in de horeca of in de scheepvaart.

Het eerste jaar van de vorming is een oriëntatiejaar. In dit jaar ligt het accent op een levendige omgang met God en Jezus Christus binnen de context van de Kerk, zodat de roeping aan het einde van het jaar beter gefundeerd is.

Vervolgens komen twee jaren waarin filosofie, klassieke talen en onderdelen van de theologie worden bestudeerd.

Daarna volgen drie jaren waarin de H. Schrift en de theologie die daaruit voortvloeit wordt bestudeerd. In die jaren vinden er stages plaats, op het gebied van pastoraat en catechese.

Het daaropvolgende is het wijdingsjaar wat in de parochie wordt doorgebracht. In november vindt de diakenwijding plaats en de zaterdag na Pinksteren de priesterwijding.

De eerste vijf jaar na de wijding vindt er begeleiding plaats op het gebied van pastorale vaardigheden, studie en spiritualiteit.

De Diakenopleiding

De wijdelingen knielen

De opleiding tot het permanente diaconaat is een vijfjarige deeltijdopleiding. De opleiding is bedoeld voor mannen die vanuit het geloof in Jezus Christus in de Kerk allereerst dienstbaar willen zijn aan kwetsbare mensen.

Het diaconaat vertegenwoordigt Christus als de Dienaar in de verkondiging van zijn Woord, in de bedieningen van de sacramenten van doopsel en huwelijk en in de liturgie van de uitvaart, maar – zoals gezegd – op bijzondere wijze in de dienst van de naastenliefde.

De studenten van de diakenopleiding volgen tenminste het vijfjarig minorprogramma van de opleiding godsdienstwetenschappen, aangevuld met een programma van geestelijke-pastorale vorming (dit is inclusief stages in de pastorale praktijk).

Kandidaten beschikken bij voorkeur over een VWO of HBO-prop. diploma.

Opleiding godsdienstwetenschappen

De opleiding godsdienstwetenschappen is bedoeld voor alle gedoopten, mannen en vrouwen, die meer willen weten over de achtergronden van ons geloof, zoeken naar theologisch inzicht en werk willen maken van het lekenapostolaat.

De opleiding is ingericht in twee vormen: een zware (major) zesjarige variant en een lichtere (minor) vijfjarige variant. Studenten die voor de majorvariant kiezen volgen alle vakken uit het curriculum voor de ‘minor-studenten’, maar hebben extra lesdagen en een extra jaar voor de zogenaamde ‘major-vakken’.

De opleiding godsdienstwetenschappen betreft een deeltijdopleiding. De colleges vinden plaats op zaterdagen gespreid over het jaar en voor de ‘majorstudenten’ een enkele keer ook op donderdag of vrijdag.

De opleiding godsdienstwetenschappen valt onder de verantwoordelijkheid van het Sint-Bonifatiusinstituut te Vogelenzang. Dit instituut heeft een band met de pauselijke universiteit van Lateranen in Rome. Hierdoor hebben (major-)studenten de mogelijkheid na zes jaar de graad van het baccalaureaat in de godsdienstwetenschappen (vgl. academisch bachelor) te behalen en als ze verder studeren het licentiaat in de godsdienstwetenschappen (vgl. academisch master-diploma).

Op het Sint-Janscentrum in Den Bosch vormt de opleiding godsdienstwetenschappen de basis voor twee pastorale opleidingen: de diakenopleiding en de catechistenopleiding.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch