Diaken worden

Wie kunnen er diaken worden?

Mannen die permanent diaken worden zijn meestal tussen de 30 en 55 jaar. Naast de permanent diaken is er de ‘transeunt diaken’. Dat is iemand die voorafgaand aan zijn priesterwijding eerst tot diaken is gewijd. Permanent diakens hebben binnen de Kerk een heel eigen taak. Sinds het tweede Vaticaanse concilie heeft de r.k.-Kerk het diakonaat in ere hersteld. De Kerk ziet dit gewijde ambt als een belangrijke verrijking ten dienste van haar zending. Diakens zijn net als de bisschop en de priesters gewijde bedienaren. Zij ontvangen echter niet het ambtelijk priesterschap.

Diaken Edwin VeldmanWat kan een diaken doen?

Hij staat de priester bij in de viering van de eucharistie, hij reikt de communie uit, assisteert bij een huwelijk of zegent het zelf in, hij doopt, hij verkondigt het evangelie en preekt en leidt kerkelijke uitvaarten. Een diaken werkt dus nauw samen met de priester. Ze vullen elkaar aan, ieder vanuit zijn eigen roeping en verantwoordelijkheid. Diakens zijn ook actief buiten de liturgie op het gebied van jongeren- en ouderenpastoraat, ziekenbezoek, stervensbegeleiding, huwelijk- en doopvoorbereiding, missie en caritas. juist op deze gebieden, waar de parochie vaak niet of onvoldoende aan toe komt, ligt een belangrijke taak voor de diaken.

De wijding

In het vijfde jaar verricht de bisschop de wijding van diaken door handoplegging, gevolgd door een wijdingsgebed. Hij vraagt aan God voor de wijdeling de genadegaven van de heilige Geest. De diakenwijding vindt in de regel plaats in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De wijdeling moet een schriftelijk verzoek tot de bisschop richten, waarbij de instemming van de echtgenote onontbeerlijk is.

De navorming

Het contact met de wijdeling is ook na zijn wijding van groot belang. In het eerste jaar vinden enkele verdiepingsbijeenkomsten plaats. Verder zijn er de jaarlijkse studie- en bezinningsdagen om de diakens en hun echtgenotes spiritueel en pastoraal te verdiepen. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om de onderlinge collegialiteit te bevorderen. Het bisdom kent een diakensberaad, waarin enkele diakens namens hun collega’s zitting hebben. Het diakensberaad is ook bedoeld om de communicatie tussen de diakens te bevorderen.

Roeping en levenskeuze

Het permanent diakonaat is een roeping en bewuste levenskeuze. Het denken en handelen van een diaken is gebaseerd op het evangelie van Jezus Christus, zoals dit gestalte krijgt in de rooms-katholieke Kerk. Indien zij gehuwd zijn, dient hun echtgenote uitdrukkelijk en van harte te kennen te geven dat ze instemt met de stap van haar man. Mannen die diaken willen worden, kiezen niet louter voor ‘een functie’ met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar voor een dienstwerk in de Kerk. Het werk van diaken is onbezoldigd, met uitzondering van de professionele krachten. Diakens voorzien dus in hun eigen levensonderhoud. Mannen die graag diaken willen worden moeten zich hier van bewust zijn op het moment dat ze beginnen aan de ruim vier jaar durende opleiding.

Oriëntatie

Wie aan de opleiding wil beginnen, start voor het nieuwe studiejaar met een aantal oriënterende gesprekken. De echtgenote en eventuele andere gezinsleden zijn daar bij betrokken. De gesprekken gaan over het roepingenbesef dus wat iemand beweegt om diaken te willen worden. ook komen de sociale en communicatieve vaardigheden aan bod. Beschikt de persoon over het vermogen en de bereidheid om samen te werken met een priester, een pastoraal werk(st)er en anderen?

De opleiding

De lessen zijn geïntegreerd in het instituut, met een apart vormingstraject voor diakens. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch