Opleidingsstructuur

De priesteropleiding bestaat in het geheel uit zes jaren studie: twee jaren filosofie en vier jaren theologie. Gedurende vijf jaren verblijven de seminaristen in het Sint-Janscentrum, waar ook de colleges gegeven worden.

Het laatste jaar is een periode van stage. De seminaristen wonen dan in een parochie en komen enkel nog op maandag naar het seminarie voor praktische vakken rond de organisatie van het bisdom en activiteiten in de parochie. Normaal gezien vinden gedurende dit jaar ook de diakenwijding (november) en de priesterwijding (juni) plaats.

Vanaf de diakenwijding houden de stagiairs de homilie op seminarie tijdens de eucharistieviering op maandagavond, voor velen een spannende ervaring! Een jaar van oriëntatie met de nadruk op bezinning en inleidende vakken, voorafgaand aan de cyclus van de eigenlijke priesteropleiding, wordt ingericht indien de seminarieleiding dat zinvol acht.

Welke vakken krijg je in het Sint-Janscentrum? Een greep uit ons lessenpakket:

Cyclus filosofie

 • Geschiedenis van de filosofie : algemeen overzichten; verschillende periodes in het filosofische denken
 • Metafysica
 • Godsdienstfilosofie
 • Logica
 • Kenleer
 • Wetenschapsfilosofie
 • Filosofische antropologie
 • Godsdienstsociologie
 • Priesterlijke spiritualiteit
 • Inleiding tot het Oude en Nieuwe Testament
 • Fundamentele Theologie
 • Patrologie
 • Inleiding tot de Kerkelijke Documenten
 • Godsdienstwetenschappen
 • Inleiding tot de godsdienstpsychologie
 • Kunstgeschiedenis
 • Latijn
 • Grieks

Cyclus theologie

 • Exegese van het Nieuwe Testament: de synoptici en het boek Handelingen, de Johanneïsche literatuur en de apocalyps, de brieven van Paulus en de katholieke brieven
 • Exegese van het Oude Testament: de Pentateuch en de historische boeken, profeten, wijsheidsliteratuur
 • Kerkgeschiedenis
 • Godsleer
 • Christologie
 • Scheppingsleer
 • Genadeleer
 • Dogmageschiedenis
 • Ecclesiologie
 • Mariologie
 • Eschatologie
 • Sacramentenleer
 • Liturgie van de sacramenten
 • Fundamentele moraal
 • Bio-ethiek
 • Moraal van huwelijk en sexualiteit
 • Kerkelijk recht
 • Pastoraaltheologie
 • Jeugdpastoraal
 • Pastoraal gesprek
 • Parochiemanagment
 • Homiletiek
 • Catechetiek
 • Godsdienstpedagogiek
 • Missiologie
 • Spiritualiteit
 • Communicatiewetenschap
 • Oecumenische theologie
 • Judaica
 • Feministische theologie
 • Muzikale vorming
 • Logopedie
 • Hebreeuws

 

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch