IMG_7961_raw

Afscheidsreceptie pastores

Plebaan Van Rossem en pastoor Van Aken

Mgr. De Korte heeft in oktober 2018 een grote verhuisronde aangekondigd van maar liefst tien priesters in Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. Zondag 27 januari 2019 nam plebaan Geertjan van Rossem afscheid in de Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Robert van Aken in de Lucaskerk. Na afloop was er een drukbezochte afscheids­re­cep­tie op het Sint-Jans­cen­trum.

De laatste twee foto’s -die zijn gemaakt in de tuin van het Sint-Janscentrum- beloven warmere tijden in de nabije toekomst. De foto’s zijn weer gemaakt door Wim Koopman.

20190120_jodendom

Dag van het Jodendom

Zondag 20 januari – Thema: Lernen

In alle bisdommen van Nederland wordt al verschillende jaren de Dag van het Jodendom gehouden: een dag waarop katholieken stilstaan bij hun oudste broeders en zusters, met wie de Allerhoogste als eerst een Verbond aanging dat nooit verbroken is. Dat eerste Verbond is het fundament van het tweede Verbond in Christus.

Na eeuwen van verwijdering, antisemitisme en vervolging die mede tot het dieptepunt van de Holocaust hebben geleid, heeft het Tweede Vaticaans Concilie daar afstand van genomen en is de Rooms-Katholieke Kerk begonnen aan een nieuwe positieve relatie met het Jodendom. De Dag van het Jodendom is daar een van de tekenen van.

Heilige bezigheid

Als thema is dit jaar gekozen: ‘Lernen’, in het Nederlands ‘Leren’. In de Joodse betekenis is ‘lernen’ een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren kennen. Van deze eeuwenoude bezigheid kunnen wij als katholieken veel leren.

In ons bisdom wordt de Dag van het Jodendom gehouden op zondag 20 januari 2019, middels een studiemiddag op het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch.

Programma

Dr. Leo Mock zal een referaat houden over de Joodse manier van leren.Mock is docent judaïca aan de Tilburg School of Catholic Theology, betrokken bij het tijdschrift Tenachon-Themamagazine dialogisch leren (Uitgave PaRDeS) en joods adviseur bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en bij Beth Shalom)

Dr. Bill Banning en Drs. Joost Jansen o.praem zullen reageren op het referaat, waarna er gelegenheid is voor verdere uitwisseling. Banning is onderwijspedagoog & theoloog, leraar godsdienst-levensbeschouwing OMO & levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA. Jansen is prior van abdij van Berne Heeswijk en leid al vele jaren leerhuisgroepen in Heeswijk, Tilburg en Meerssen.

Informatie en aanmelding

In verband met de noodzakelijke voorbereiding wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, tot uiterlijk 12 januari 2019, bij voorkeur per email:

20181218_kringblad

Kersteditie Kringblad

De Kersteditie van ons Kringblad is weer uit. Dit nummer is gewijd aan een nieuwe ontwikkeling: de internationalisering van on­ze Kerk. Terwijl het religieuze zintuig van vele West-Europeanen insluimert, worden on­ze kerken steeds meer bevolkt door christenen uit andere werelddelen.

We hebben gelovigen uit de vier windstreken gevraagd om hun erva­ringen aan ons me te delen. Mensen uit Midden- en Oost-Europa, uit Noord-Amerika en Latijns Amerika vertellen over de Kerk in hun vader­land. Uit hun bijdragen blijkt hoe zij het ervaren hebben om – met hun eigen religieuze en culturele achtergrond – lid te worden van de Kerk­ge­meenschappen in onze geseculariseerde Lage Landen.

Daarmee getuigt dit Kringblad van een Kerk die universeel is en die het nooit ontbreekt aan dynamiek en levenskracht. Het is dankzij deze vitaliteit van het Lichaam van de Wereldkerk dat ook de Kerk in onze streken opnieuw tot bloei zal komen. Bouwstenen daarvoor vindt u in de verschillende artikelen. Ik wens u veel leesplezier toe.

Mede namens de staf, de docenten en de studenten van onze seminariegemeenschap wens ik u van harte een Zalig Kerstmis toe. Moge 2019 een jaar van genade worden onder de zegen en de bescherming van de Heilige Familie.

F. De Rycke, rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Veel leesplezier met dit Kerstnummer van het Kringblad!

20181212_nachtaanbidding-xl

Nachtaanbidding voor het ongeboren leven

Eerstvolgende keer: de nacht van 3 op 4 januari 2019

Reeds meerdere jaren is er in het Sint-Janscentrum nachtaanbidding, maandelijks in de nacht van donderdag op de eerste vrijdag van de maand. We bidden om heilige roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, en voor de gezinnen. Tevens willen we bidden voor het ongeboren leven.

De opening van een abortushuis in Den Bosch is een symptoom van veel verborgen verdriet en leed bij ouders, grootouders en niet in de laatste plaats ook bij de ongeboren kinderen zelf. Daarom willen we ook voor deze intenties bidden: voor een herwaardering van de cultuur van het leven, voor daadwerkelijke hulp aan mensen in nood en voor mens­waar­dige oplossingen met respect voor ieder levend wezen. Ook tijdens de eucharistieviering op vrijdagochtend om 7.30 uur wordt bijzonder voor deze intenties gebeden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de receptie van het Sint-Janscentrum voor nadere informatie over de nachtaanbidding.

20181117_crk_verslag-xl

Kardinaal Müller op CRK-dag

Op zaterdag 17 november vond in het Sint-Janscentrum een feestelijke bijeenkomst van het CRK plaats. Als gastspreker was kardinaal Gerhard-Ludwig Müller, emeritus-prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, speciaal uit Rome afgereisd naar Den Bosch. Een tweede lezing werd gehouden door prof. Paul van Geest.

Boek over Humanae Vitae

De bijeenkomst stond in het teken van de heilig­verklaring van paus Paulus VI, die een maand eerder plaatsvond. Om die reden ontving kardinaal Müller een boek over Humanae Vitae. Kapelaan Luc Simons, die het boek samengesteld heeft, bood het eerste exemplaar van Openheid voor het leven aan de kardinaal aan.

Verslag in Katholiek Nieuwsblad

Op de website van Katholiek Nieuwsblad staat een uitgebreid artikel over met name de lezing door kardinaal Müller.

 

(fotoserie: Jan Peeters / Katholiek Nieuwsblad)

20181024_convenant

Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut

Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Punt, zet zijn handtekening onder een con­ve­nant tussen de bis­dom­men van ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het Bisdom ’s-Hertogenbosch al hetzelfde.

Het convenant regelt de samenwerking van de bis­dom­men rond het Sint-Bonifatiusinstituut. Vanaf begin van het studiejaar 2017 – 2018 is er van dat instituut een locatie geopend in Den Bosch. Al vanaf 1999 verzorgt het Bonifatiusinstituut een theologieopleiding voor diakens, catechisten en leken voor het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Vanaf 2009 is het aan deze opleiding ook mo­ge­lijk om een baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen te halen door de verbinding van het instituut met de Pauselijke Univeristeit van Lateranen en de erkenning door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding.

De locatie in Den Bosch is begonnen met 18 studenten. Het convenant, dat nu is gesloten, geldt voor drie jaar. In die periode is het de bedoeling de samenwerking verder vorm te geven en de resultaten te evalueren.

Meer informatie

20181001_arsacal

Inspirerende liturgische vormingsdag

Mgr. Jan Hendriks was maandag 1 oktober de hoofdspreker van een liturgische vormingsdag over de plaats van Maria in ons geloof. Op zijn website Arsacal.nl heeft hij een verslag geplaatst die we hier graag overnemen.

Maria’s plaats in ons geloof

Maandag­middag 1 oktober was ik in het Sint-Jans­cen­trum in ’s Her­to­gen­bosch voor een vormingsdag over Maria, waar ik een lezing en een workshop heb gehouden. Het was een mooie dag met een goede opkomst en het was leuk om naast vrijwilligers en permanent diakens, priesters te ontmoeten, die ik kende van hun seminarietijd en die ik vele jaren niet had gezien.

Mijn aanwezigheid in Den Bosch was ook een teken van verbondenheid. Het vormings­cen­trum van het bisdom dat de dag had georga­ni­seerd, heeft dit jaar het initiatief genomen om in het kader van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut een eerste studie- en vormingsjaar te starten. Zeventien mensen zijn daar met de studie begonnen, die dus deel uitmaakt van het met de pauselijke Lateraanse uni­ver­si­teit verbonden Sint Bo­ni­fa­tius-instituut. Ook in de Tiltenberg is een dergelijk aantal deelnemers in het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut gestart.

In de lezing heb ik gesproken over Maria op de bruiloft van Kana. Daar komt Maria naar voren als nieuwe Eva, die actief meewerkt met het verlossingswerk van haar Zoon, en ook als dochter Sion, beeld van Israel en van de Kerk. Het zijn precies die twee zijden die de kern van de Mariaverering uitmaken: Maria eren wij als degene die op uitzonderlijke wijze heeft meegewerkt aan Gods heilsplan, als degene ook die voor ons ten beste spreekt en zij is ons voorbeeld, de eerste gelovige.

In de workshop heb ik daarna stil gestaan bij de plaats van Maria in de heilige Schrift, zeker niet uitputtend, daar was de tijd te beperkt voor, maar wel zo dat ik op de verschillende bijbelse teksten even heb kunnen ingaan, ook op de oud-testamentische teksten die als een voorafbeelding van de maagd Maria worden gezien met beelden – gouden huis, ark van het verbond, ivoren toren, koningin… – die we onder meer tegen komen in de Litanie van Maria.

Bisschoppelijk gedelegeerde pastoor Vincent Blom sprak over het Mariamissaal; de Limburgse vicaris Ed Smeets stond bij de bedevaarten en de Maria-antifonen stil, pastoor Dieter Hedebouw vertelde over de kracht van het Marialof en medewerker van de commissie kerkelijke kunst Freek van Genugten ging in op Maria in de kunst. Mgr. Gerard de Korte vierde daarna met de deelnemers de Vespers ter ere van Maria.

En mooi initiatief deze dag die qua opzet – denk ik – goed aan de verwachtingen van de deelnemers beantwoordde.

(bron: www.arsacal.nl)

04

Nieuwe opleidingen begonnen

Met veel enthousiasme en een mooie opkomst zijn de nieuwe theologische opleidingen aan het Sint-Janscentrum van start gegaan.

De aftrap werd gegeven door mgr. van den Hout, die een eerste deel van een reeks colleges over het boek Genesis kwam geven. Andere docenten kwamen vervolgens voor lessen over het Johannesevangelie en voor een inleiding in de fundamentele moraal.

Foto’s: Jan Peeters

 

20180827_erik_wjd

Erik gaat naar de WJD in Panama

Erik Buster, seminarist voor het bisdom den Bosch, gaat ook naar de Wereldjongerendagen die in 2019 in Panama worden gehouden. Hij legt in een video uit waarom hij de WJD een belangrijk gebeuren vindt voor de katholieke kerk.

Adres

Sint-Janscentrum
Papenhulst 4
5211 LC 's-Hertogenbosch